NJI_03A Úvod do jazykovědy

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–14:50 K23
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
NJI_03A/01: St 10:00–10:50 L21, V. Brom
NJI_03A/02: St 11:00–11:50 L21, V. Brom
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs poskytuje úvodní seznámení se základními otázkami, koncepty a pracovními postupy jazykovědy s primárním zaměřením na němčinu.
Zvláštní pozornost je věnována odborné terminologii oboru nezbytné pro navazující specializované lingvistické předměty.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu jsou studenti schopni: pracovat se základní odbornou terminologíi jazykovědy v odborné literatuře; identifikovat a využít relavantní slovníky a příručky z lingvistických oborů; využít znalosti terminologie a základních metod v navazujících specializovaných lingvistických kursech; vysvětlit základní jazykové jevy; identifikovat vybrané jazykové prostředky a jejich funkce.
Osnova
 • základní jazykovědné pojmy a metody: podstata a funkce jazyka, znakový charakter jazyka, synchronie a diachronie
 • klasifikace jazyků: typologie, analytické a syntetické jazykové prostředky, germánské jazyky, teritoriální a časové členění němčiny, jazykové útvary němčiny - dialektologie
 • jednotlivé jazykovědné disciplíny - charakteristika včetně příslušné terminologie, příruček, slovníků: fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie, lexikografie, slovotvorba, frazeologie, stylistika, základy textové linguistiky
Literatura
 • Bergmann, Rolf : Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelber: Winter, 1991. ISBN 3-533-03056-3
 • KÖNIG, W.: dtv-Atlas Deutsche Sprache, ISBN: 3-423-03025.9
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
 • ČEJKA, Mirek. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). In Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1393-1. info
 • SPĚVÁKOVÁ, Dana. Německá a česká lingvistická terminologie : (tematický slovníček). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 70 s. ISBN 8021007478. info
 • GROSS, Harro. Einführung in die germanistische Linguistik. 2. Aufl. München: Iudicium Verlag, 1990. 268 s. ISBN 3-89129-240-6. info
 • ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 185 s. info
Výukové metody
V přednášce jsou studenti seznámeni s obsahovou náplní, základním pojmoslovím a pracovními postupy linvistiky. Úvod je koncipován jak příprava na specializované jazykovědné kurzy věnované jednotlivým lingvistickým disciplínám. V seminárních hodinách jsou získané poznatky dále prohlubovány, konkretizovány a procvičovány na aktuálním jazykovém materiálu.
Metody hodnocení
závěrečný písemný test v elektronické podobě zahrnující oblasti lingvistické terminologie, obecné lingvistiky a praktickou interpretaci krátkého textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJI_03A