NJK184 Německá slovotvorba - didaktický seminář

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 14 hodin za semestr. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Dr. phil. Petr Kuthan (přednášející)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti jazykovědné terminologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání teroetických a praktických znalostí nutných pro zvládnutí slovotvorné analýzy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka v textu schopen/na najít, rozlišit a analyzovat slovotvorné jevy současného německého jazyka. Studenti by měli získat praxi ve slovotvorné analýze na podkladu práce s konrétními texty a být připraven/a je didaktizovat.
Osnova
 • Dynamika systému slovní zásoby.
 • Postavení slovotvorby v rámci nauky o slovní zásobě a gramatiky.
 • Základní slovotvorné pojmy, produktivita, aktivita
 • Tvoření slov v německém jazyce.
 • Slovotvorné postupy u jednotlivých slovních druhů. Výklad významu konfixů, infixů a interfixů a jejich uplatnění v němčině.
 • Slovotvorba substantiv, adjektiv, sloves
 • Slovotvorné tendence v současné němčině.
 • Analýza slovotvorných postupů, kategorií a typů v různých druzích textů se zřetelem k shodným a odlišným jevům slovotvorné struktury němčiny a češtiny.
Literatura
  doporučená literatura
 • FLEISCHER, Wolfgang a Irmhild BARZ. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Edited by Marianne Schröder. 2., durchgesehene und erg. A. Tübingen: Max Niemeyer, 1995, 382 s. ISBN 3-484-10682-4. info
 • LOHDE, Michael. Wortbildung des modernen Deutschen : ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Gunter Narr, 2006, 350 s. ISBN 3823362119. info
 • BARZ, Irmhild. Wortbildung - praktisch und integrativ :ein Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002, 187 s. ISBN 3-631-38997-3. info
Výukové metody
přednáška praktická analýza a diskuse v semináři
Metody hodnocení
přednášky, cvičení, písemný test, prezentace návrhu didaktizace
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.