NJK42 Historický vývoj němčiny

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 14 hodin za semestr. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Petr Kuthan (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs podává základní přehled o historické jazykovědě a jejích metodách včetně nejdůležitějších příruček a slovníků; je zaměřen na výklad základních hláskoslovných a tvaroslovných proměn němčiny a jejích předchůdců od indoevropského a obecně germánského období k době starohornoněmecké. Dále kurs podává základní přehled hláskoslovných a tvaroslovných proměn starší němčiny od závěru starohornoněmeckého po raně novohornoněmecké období.Na vybraných textech jsou demonstrovány charakteristické vývojové změny deklinačního a konjugačního systému. Součastí je také krátký výklad skladebné problematiky a otázek lexika a jeho vývoje v uvedeném období.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu bude student schopen charakterizovat důležité změny ve starším vývoji němčiny a jejích předchůdců; identifikovat a využít relevantní příručky a slovníky k práci se starším textovým materiálem; vymezit postavení němčiny v rámci indoevropských a germánských jazyků; rozlišit a charakterizovat starší epochy vývoje němčiny a jejích předchůdců; analyzovat vybrané texty starších období se zohledněním formálních i významových specifik. Student bude schopen 1. Určit hláskové změny 2. Na jejich základě zařadit text k jedné z epoch vývoje němčiny 3. Přeložit jednodušší text v Althochdeutsch nebo v Mittelhochdeutsch.
Osnova
 • úvod - jazyky a jejich vývoj, principy historické lingvistiky, základní metody, příručky, slovníky;
 • klasifikace jazyků
 • indoevropské jazyky
 • indoevropština a obecná germánština - základní hláskové, tvaroslovné aj. rysy a jejich postupný vývoj
 • stará horní němčiny a její specifika mezi germánskými jazyky vývoj němčiny od pozdní staré horní němčiny (hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie ...)
 • střední horní němčina
 • raná nová horní němčina
 • problematika tzv. vzniku nové horní němčiny jako spisovného jazyka
 • němčina jako pluricentrický jazyk
 • vztahy němčiny k ostatním jazykům
 • politické, společenské, kulturní aspekty jazykového vývoje
Literatura
 • dtv Atlas Deutsche Sprache: 12. Aufl. 1998. ISBN: 3-423-03025-9
 • BERGMANN, Rolf. Alt- und Mittelhochdeutsch. 4. vyd. Gottingen: Vandenhoeck+Ruprecht, 1993, 259 s. ISBN 3-525-20783-2. info
 • Geschichte der deutschen Sprache : mit Texten und Übersetzungshilfen. Edited by Wilhelm Schmidt. 2. Aufl. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1970, 428 s. info
 • Althochdeutsche Literatur. Ausgewählte Texte mit Übertragungen. Fischer Verlag: Frankfurt am Main 1970
 • MASAŘÍK, Zdeněk. Historische Entwicklung des Deutschen. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 165 s. ISBN 8021000457. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 196 s. ISBN 978-80-210-6898-8. Digitální knihovna FF MU info
 • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
Výukové metody
Přednáška přibližuje základní metodologii diachronní jazykovědy a podává přehled vývoje jazyka od indoevropštiny po horní němčinu s důrazem na hláskosloví a morfologii. V seminářích je procvičována praktická aplikace poznatků při interpretaci textů.
Metody hodnocení
závěrečný písemný test zahrnující otázky k terminologii diachronní jazykovědy, přehled vývoj od indoevropštiny po starou němčinu a praktickou (zvláště hláskoslovnou a morfologickou) analýzu krátkého staroněmeckého textu
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.