NJUPP02J Pedagogická praxe I

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Edita Fialová (přednášející)
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Mgr. Jana Formanová (pomocník)
Garance
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je ukončení germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia a ukončení předmětu "didaktika I - pozorování a analýza".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je, aby studenti dále utvářeli a prohlubovali sebepojetí učitele, s jistotou uplatňovali proces reflexe praxe a aby rozvíjeli oborově didaktické dovednosti.
- umožnit studentům aplikovat poznatky získané v předmětu "didaktika - pozorování a analýza" v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí
- poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové
- poskytnout prostor pro důkladnou analýzu praxe v rámci (sebe)reflexe praxe s oborovým didaktikem
- absolvování blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
Výstupy z učení
Student bude schopen
- plánovat a připravit výuku
- využít metodologické poznatky v praxi
- odučit výuku v odpovídající kvalitě
-provést (sebe)reflexi praxe
- zorientovat se v moderních technologiích a využít je ve výuce.
Osnova
 • Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s FF MU ve spolupráci s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem. Student je na začátku semestru informován o průběhu a podmínkách pro úspěšné absolvování praxe. Následuje samotný průběh praxe a průběžná evaluace. Součástí praxe jsou hospitace oborového didaktika ve výuce studenta, absolvování nabízených didaktických workshopů a průběžná písemná reflexe absolvované praxe v rámci učitelského reflexivního deníku a vedení si učitelského portfolia. Těmito závěrečnými dokumenty (včetně elektronického Sebehodnotícího dokumentu) student na konci semestru svou praxi vykáže a při závěrečném reflexivním setkání s oborovým didaktikem zreflektuje svoje pedagogické kompetence a stanoví si dílčí seberozvojové cíle pro další semestr. Náplň a předepsaná dotace: 12 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 12 hodin vlastní výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem 8 hodin tandemové výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem 28 hodin dalších činností přímo ve škole
Literatura
  povinná literatura
 • Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (2020): https://www.ped.muni.cz/media/3566145/standard-kvality-profesni-ch-kompetenci-online1.pdf
  doporučená literatura
 • Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka (2019): https://www.npi.cz/images/publikace/ramec_profesnich_kvalit_ucitele_ciziho_jazyka.pdf
  neurčeno
 • Meister, Hildegard: Qualifiziert unterrichten: E-Learning: Handbuch für den Fremdsprachenunterricht.Deutsch als Fremdsprache, 2014, Hueber Verlag
 • Zounek, J. e-learning a vzdělávání. několik pohledů na problematiku e-learningu. in Pedagogika , 2006, roč. lvi, č. 4. s. 335–347. iSSn 0031-3815.
 • SCHIFFLER, Ludger. Effektiver Fremdsprachenunterricht : Bewegung - Visualisierung - Entspannung. Tübingen: Narr, 2012, 160 stran. ISBN 9783823366805. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Interaktivní tabule ve výuce němčiny. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Němčina jako druhý cizí jazyk. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Anmerkungen zu aktuellen Themen mit Aufgaben zum Selbststudium. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 86 s. x1. ISBN 80-210-3782-2. info
 • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991, 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 498 s. URL info
 • NEUNER, Gerhart, Michael KRÜGER a Ulrich GREWER. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1981, 184 s. ISBN 3-468-49430-0. info
 • NEUNER, Gerhard. Allgemeinbildung Lehrplanwerk Unterricht. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1972, 542 s. info
Výukové metody
informativní a reflexivní schůzky
osobní konzultace
blokové semináře, workshopy
reflexivní deník k vlastní pedagogické zkušenosti
reflexivní diskuze s oborovým didaktikem
Metody hodnocení
reflexivní deník
učitelské portfolio
sebehodnotící dokument (reflexe studenta - provázejícího učitele - oborového didaktika)
hospitace
reflexe s oborovým didaktikem
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.phil.muni.cz/student/pedagogicke-praxe
Podmínky pro úspěšné ukončení praxe: 1) Studující se obrátí na provázejícího učitele / provázející učitelku (dále PU) v požadovaném termínu (do týdne od obdržení kontaktu od manažerky praxí). 2) Studující PU představí, které profesní kompetence chce během praxí rozvíjet. 3) Studující si ve spolupráci s PU vytváří plán činností, které bude v průběhu praxe realizovat. Plán koresponduje s povinnou dotací pro danou praxi, včetně reflexe praxe. 4) Studující s oporou o důkazy a ve spolupráci s PU průběžně vyhodnocuje svůj pokrok. V návaznosti na to vyplní sebe/hodnoticí nástroj. 5) Studující chodí na praxe v domluvených termínech a včas. 6) Studující se během praxí chová v souladu se školním řádem a dalšími vnitřními předpisy. 7) Studující dodržuje pravidla, která si na počátku praxe domluví s PU. 8) Studující ve spolupráci s PU pravidelně reflektuje svoji praxi. 9) Studující je PU pozitivně hodnocen v sebe/hodnoticím nástroji.* PU i OD potvrzují, že studující projevil snahu a profesně se rozvíjel. * Absence pozitivního hodnocení znamená, že z perspektivy PU se SU nijak neposunul/a, nefunkčně komunikoval/a se žáky apod., tzn. není přítomno sdělení, které by odráželo profesní rozvoj během praxe. 10) Studující se během praxe snaží o maximální rozvoj žáků, na jejichž výuce se podílí. 11) Studující si na začátku praxe ve spolupráci s oborovým didaktikem / oborovou didaktičkou (OD) stanoví, které profesní kompetence bude rozvíjet. 12) Studující odevzdá vyplněný a PU potvrzený výkaz činností, které během praxe realizoval. 13) Studující poctivě vypracuje a včas odevzdá požadované podklady dokumentace včas (portfolio, reflektivní deník, sebe/hodnoticí nástroj, eventl. protokol o přijetí studenta na praxi). 14) Pokud se v průběhu praxe objeví bariéry pro výkon praxí, studující včas kontaktuje OD a manažerku praxí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJUPP02J