OJ439 Onomastika - metody zkoumání vlastních jmen

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Kristýna Dufková (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz bude pojednávat o onomastice jako o svébytné subdisciplíně lingvistiky a nabídne vhled do onomastických bádání. Ve vstupní části kurzu bude podán přehled základních onomastických pojmů s definicemi, zařazení onomastiky do systému společenských věd a třídění vlastních jmen. V dalších částech kurzu pak budou podrobněji rozebrány dílčí aspekty onomastické práce, s přihlédnutím zejména k toponomastice a antroponomastice. Nedílnou součástí bude četba onomastických článků a jejich recepce. Na konci tohoto kurzu bude student umět užívat pojmů jako „proprium“, „apelativum“, „toponymum“, „antroponymum“ aj., bude rozumět některým z aspektů onomastické práce a bude se orientovat v základní onomastické literatuře.
Osnova
 • I. ONOMASTIKA JAKO VĚDECKÁ DISCIPLÍNA
 • ● základní terminologie a termíny: anoikonymum, agronymum, antroponymum, apelativizace, apelativum, bakalářská etymologie, bionymum, fytonymum, geonymum, hodonymum, hydronymum, chrématonymum, lidová etymologie, metafora, metonymie, oikonymum, oronymum, patrocinium, proprializace, proprium, pseudoantroponymum, toponomastika, toponymie, toponymum, urbanonymum, zoonymum aj. ● komplexnost metod lingvistických a nelingvistických ● apelativa a propria a jejich vzájemné vztahy ● onymie ● výběrová bibliografie
 • II. TYPY A DRUHY VLASTNÍCH JMEN A SLOVOTVORNÉ HLEDISKO
 • ● druhy vlastních jmen zeměpisných: choronyma, vlastní toponyma, resp. oikonyma, anoikonyma (hydronyma, oronyma, jména pozemků, jména drobných přírodních útvarů, jména jednotlivých předmětů, jména komunikací ● obsah a forma vlastních jmen ● spisovné a nářeční podoby jmen ● vlastní jména v literatuře
 • III. TOPONOMASTIKA
 • ● základní pojmy ● prameny ● dějiny osídlování ● endonyma a exonyma ● konkrétní studie
 • IV. TYPY VLASTNÍCH JMEN ZEMĚPISNÝCH A JEJICH TVARY
 • ● typy vlastních jmen zeměpisných ● sémantické změny ● hláskové změny ● přejímání zeměpisných jmen ● asimilace ● lidová etymologie
 • V. ANTROPONOMASTIKA
 • ● stručný vývoj antroponomastiky ● bionyma a abionyma ● jméno rodné (křestní), příjmí, přídomek, příjmení ● pojmenovávací akt a možnosti pojmenování potomka, hypokoristika
 • VI. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A KONKLUZE
 • ● závěrečné opakování pojmů, zhodnocení domácích úkolů a semináře
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1999. 191 s. ISBN 802102027X. info
 • ŠMILAUER, Vladimír. Osídlení Čech ve světle místních jmen. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 391 s. + 1. info
 • ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky : nauky o vlastních jménech zeměpisných. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 231 s. info
  neurčeno
 • KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Academia, 2006. 651 s. ISBN 9788020013491. info
 • MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 8086781038. info
 • LUTTERER, Ivan a Rudolf ŠRÁMEK. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku :slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 317 s. ISBN 80-85808-50-1. info
 • HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 2, M-Ž : dodatky, doplňky, přehledy. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 962 s. info
 • LUTTERER, Ivan, Luboš KROPÁČEK a Václav HUŇÁČEK. Původ zeměpisných jmen : etymologický slovník 1000 vlastních jmen zemí, měst a přírodních objektů z celého světa. Praha: Mladá fronta, 1976. info
 • HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1, A-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1970. 573 s. info
 • PROFOUS, Antonín a Jan SVOBODA. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 4, S-Ž. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 861 s. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 3, M-Ř. Praha: Česká akademie věd a umění, 1951. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 2, CH-l. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1949. 705 s. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 1, A-H [Profous, 1947]. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1947. info
Výukové metody
Přednáška, e-learning (ELF), domácí úkoly (četba krátkých článků a diskuze o nich)
Metody hodnocení
Plnění průběžných domácích úkolů během semestru, aktivní účast na seminářích
Informace učitele
Kurz se otevře při nejméně 10 zapsaných.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/OJ439

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 13:14, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému