PGM104 Andragogika

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katarína Rozvadská (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.21, kromě St 19. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se obeznámí s východisky andragogiky, s teoretickými proudy v andragogice a jejich důsledky. Budou znát hlavní evropské a české dokumenty ošetřující oblast vzdělávání dospělých a celoživotního učení. Dále se zvládnou principy vzdělávání dospělých, naučí se uvažovat o dospělém jako učícím se jedinci a porozumí procesům učení se dospělých.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni:
- charakterizovat a vysvětlit teorie, které jsou východiskem andragogického myšlení,
- diskutovat o vzdělávacích cílech, kurikulu, metodách vzdělávání a jejich vzájemných vztazích,
- uvést nejvýznamnější představitele andragogiky a charakterizovat jejich základní myšlenky.
Osnova
 • 1. Andragogika jako obor, charakteristika.
 • 2. Vzdělávání dospělých v současnosti, kontext problematiky. Základní dokumenty pro ČR, EU.
 • 3. Teorie vzdělávání dospělých, základní proudy.
 • 4. Dospělý z pohledu andragogiky.
 • 5. Vzdělávání dospělých v národní a mezinárodní perspektivě. Vzdělávací politika ČR a EU.
 • 6. Instituce vzdělávání dospělých. Profese ve vzdělávání dospělých, financování vzdělávání dospělých.
 • 7. Didaktika vzdělávání dospělých.
 • 8. Soudobé koncepty vzdělávání dospělých. Celoživotní učení. Formální, neformální a informální učení a vzdělávání.
 • 9. Podnikové vzdělávání. Individuální rozvoj a organizační rozvoj.
 • 10. Koncepty sebevzdělávání (reflektivní praxe, Kolbův učební cyklus ad.). Podpora sebevzdělávání.
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých : vybrané kapitoly. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 stran. ISBN 9788073086947. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5. info
  doporučená literatura
 • Bílá kniha : národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Variant.) : Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4. info
 • ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Vydání 1. Praha: Portál, 2009. 207 stran. ISBN 9788073675516. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 216 s. ISBN 80-86432-23-8. info
 • Strategy of human resources development for the Czech Republic. Praha: Úřad vlády ČR, 2003. 64, 72 s. ISBN 80-86734-02-1. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 s. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0. info
 • BENEŠ, Milan. Idea vzdělávání v dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 110 s. ISBN 80-86432-40-8. info
 • ROGERS, Jennifer. Adults learning. 4th ed. Buckingham: Open University Press, 2001. 225 s. ISBN 0-335-20677-8. info
 • ČERYCH, Ladislav. České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie : Program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. 88 s. ISBN 8021103124. info
 • BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 8071843814. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Marketing ve vzdělávání dospělých. [Praha]: DAHA, 1998. 55 s. ISBN 80-902232-2-2. info
 • BELCOURT, Monica a Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • Vyučování a učení : cesta k učící se společnosti : (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). Edited by Květa Goulliová, Translated by Antonín Mikeš. Praha: Učitelské noviny - Gnosis, 1997. 96 s. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA a Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 157 s. ISBN 8071841684. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~novotny/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PGM104