PHV151K Základy sociologie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
(! PH1215 Úvod do sociologie )&&(! UZPHK2203 Základy sociologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako kombinace samostudia a výuky. Cílem kurzu je přiblížení sociologické formy uvažování nad skutečností, schopnost orientace v základních sociologických pojmech, konceptech a paradigmatech. Absolvent kurzu by měl také prokázat, že s těmito pojmy a teoriemi dokáže samostatně operovat a formulovat vlastní kritickou reflexi předkládaných konceptů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní sociologické pojmy;
- vyjmenovat a rozebrat hlavní sociologické koncepty a paradigmata;
- formulovat vlastní kritickou reflexi předkládaných konceptů.
Osnova
 • Úvodní informativní setkání
 • Výklad a diskuse v intencích prvního studijního textu (P. Berger: Pozvání do sociologie, str. 9-32, 165-182)
 • Klasická sociologická teorie I (Marx), četba: Jan Keller: Dějiny klasické sociologie, str. 85-122)
 • Klasická sociologická teorie II (Durkheim), četba: Jan Keller: Dějiny klasické sociologie, str. 195-236)
 • Klasická sociologická teorie III (Weber), četba: Jan Keller: Dějiny klasické sociologie, str.237-290)
 • Čtecí týden: Berger a Luckmann: Sociální konstrukce reality
 • Sociologická teorie: diskuse k textu Sociální konstrukce reality
 • Sociologická reflexe rodiny, četba: Ivo Možný: Sociologie rodiny, str. 79-122)
 • Pohlaví, sexualita, intïmita, četba: Anthony Giddens: Sociologie, kapitola "Pohlavi a sexualita" (str. 110-134)
 • Sociologická reflexe sociální struktury společnosti, četba: Anthony Giddens: Sociologie, kapitola "Stratifikace a třídní struktura společnosti" (str. 253-286)
 • Sociologie náboženství, četba: Anthony Giddens: Sociologie, kapitola "Náboženství" (str. 411-442)
 • Empirický výzkum – specifičnosti kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie
Literatura
  povinná literatura
 • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
 • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 8086429342. info
  doporučená literatura
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
Výukové metody
Přednášky: jsou zaměřeny na představení klíčových autorů a jejich teorií, a vybraných sociologických témat (rodina, stratifikace apod.). Samostudium: četba vybraných textů (Berger: Pozvání do sociologie, Berger - Luckmann: Sociální konstrukce reality) a sekuldární literatury.
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je odevzdání dvou průběžných kritických reflexí zadané četby. Celkové hodnocení bude probíhat na základě těchto odevzdaných konspektů a závěrečné seminární práce (přibližně 18 000 znaků). Téma libovolné. Práce musí obsahovat všechny náležitosti vědeckého textu (např. poznámky pod čarou, odkazy na zdroje, bibliografie apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.