PHV426 Platón a jeho ideje

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 A11
Předpoklady
! PH0115 Platónova teorie idejí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Proč, k čemu, jak, a co s tím dnes?
Kurz podá odpovědi na otázky, proč Platón zavedl ideje, k čemu měl podle něj tento výkladový nástroj sloužit, jak byl promyšlen a rozpracován a jaký byl/je jeho pozdější vliv.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- vysvětlit důvody Platónova zavedení idejí;
- vysvětlit význam tohoto kroku v systému Platónova myšlení;
- uvést námitky vůči této koncepci;
- popsat význam koncepce idejí v dějinách myšlení.
Osnova
 • 1. Co píše Platón o idejích.
 • 2. Struktura říše idejí.
 • 3. Vztah idejí a jednotlivin (třetí člověk).
 • 4. Problematika poznání idejí.
 • 5. Aristotelova kritika Platónových idejí (Metafyzika).
 • 6. Dědictví Platónovy koncepce idejí.
Literatura
  doporučená literatura
 • THEIN, Karel. Vynález věcí : o Platónově hypotéze idejí. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2008. 515 s. ISBN 9788070072783. info
 • Idea a třetí muž. Edited by Petr Rezek. Praha: [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1993. ISBN 80-85241-38-2. info
 • Idea, hypotéza a otázka : k Platónově teorii idejí. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991. lO9 s. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. Translated by Jan Šindelář - Filip Karfík. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 114 s. ISBN 80-85241-46-3. info
 • PLATÓN. Sofistés. 4., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. 95 s. ISBN 9788072981625. info
 • PLATÓN. Timaios ;Kritias. 3. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2008. 127 s. ISBN 80-86005-07-0. info
 • PLATÓN. Faidón. Translated by František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 107 s. ISBN 8072981587. info
 • PLATÓN. Symposion. 6. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 85 s. ISBN 8072981390. info
 • PLATÓN. Ústava. Translated by František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 427 s. ISBN 8072981420. info
 • PLATÓN. Parmenidés. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 92 s. ISBN 80-86005-02-X. info
 • PLATÓN. Filébos. 3. opr. vyd. Praha: ISE, 1994. 100 s. ISBN 80-85241-35-8. info
 • PLATÓN. Faidros. 4. opr. vyd. Praha: ISE, 1993. 85 s. ISBN 80-85241-33-1. info
Výukové metody
Přednášky, on-line texty.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení bude mít formu kolokvia (tedy ústní podobu) o problémech probraných na přednášce na základě vlastní četby studenta.
1. Student je povinen zvolit si jeden primární text (tj. jeden z Platónových dialogů uvedených v osnově) a k němu si vybrat jednu vhodnou studii z uvedené sekundární literatury.
2. Dále musí znát nejdůležitější pojmy a umět vysvětlit základní problémy dané oblasti.

Bližší informace najdete na webové stránce předmětu a v ELFu (https://elf.phil.muni.cz/elf2, klíč pro zápis do kurzu je "ideje_2019").

Podmínky ukončení jsou stejné pro denní i kombinované studenty.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ideje/
Podrobné podmínky ukončení najdete ve zmíněné e-learningové podpoře kurzu v ELFu.

Výzva:
V PS 2019 budou natáčeny didaktické rozhovory k tomuto kurzu, do tohoto počinu se můžete (ale samozřejmě nemusíte) zapojit v rámci kurzu PHV229 (Tvorba audiovizuálních didaktických materiálů)!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za tři roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV426