POIIA108 Sémantika

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je absolvování všech jazykovědných disciplín a schopnost porozumění a odborně-vědecké komunikace v portugalském jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu Sémantika I je zprostředkovat souvislý výklad o základních problémech sémantiky. Student by měl být schopen definovat základní pojmy v rámci konkrétní disciplíny. Přednáška je zaměřena na obecnou sémantiku, vysvětlení a definování obecně sémantických pojmů (sémantika, sémiologie, sémiotika; onomaziologie a sémaziologie; znak: signifiant a signifié, význam, pojem, denotát, významové postuláty, predikace, argument, intenze a extenze). V synchronně zaměřeném výkladu jsou také ilustrovány různé kategorie lexikálně sémantického popisu (synonymie, antonymie, polysémie, homonymie atd. – se zaměřením na logickou sémantiku). Z části bude také nastíněna problematika vágnosti a ostrosti významu a stereotypů, idiomatických vazeb, onomatopoických slov (souvisejícími s atributivní vlastností znaku), atd. Součástí každé hodiny bude vypracování sémantických cvičení zaměřených na výše zmíněné aspekty. V rámci analýzy konkrétních textů a cvičení student by měl být schopen aplikovat nové pojmy a vyvozovat z pozorovaných jevů patřičné závěry.
Osnova
 • Sémantika, sémiologie, sémiotika Jazykový znak a jeho sémiotické vlastnosti Podstata a typologie znaku Význam - Ogden-Richardsův trojúhelník Tradiční sémantika Informativně-věcný a pragmaticko-stylistický aspekt významu slova Principy kompatibility Pravdivostní hodnota výrazu Propozice Lexikální vztahy na paradigmatické ose Presupozice Lewisova striktní implikace Sémantická presupozice Denotace Pravdivost-analytické a syntetické věty Reference a význam Extenze a intenze Dekompozice lexikálních položek do základních významových jednotek Predikát, predikace, argumenty
Literatura
  povinná literatura
 • Macário Lopes, ANa Cristina, Semántica;Caminho, Lisboa, 2007
 • ĆERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Praha: Votobia, 1996. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : (přehled). 1. vydání. Praha: Pražská imaginace, 1994. 251 stran. ISBN 8071101494. info
  doporučená literatura
 • Praça, Afonso, Novo Dicionário de Calão, Editorial Notícias, Lisboa, 2001
 • Silva, Mendes, Português, Língua Viva, Teorema, Lisboa, 1993.
 • Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciência de Lisboa, 2001.
 • SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7041-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BACHMANNOVÁ, Jarmila a Valentin SUKSOV. Jak se to řekne jinde : česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2007. 381 s. ISBN 9788024218786. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Dějiny lingvistiky. 2006. URL info
 • BITTNEROVÁ, Dana a Franz SCHINDLER. Česká přísloví : soudobý stav konce 20. století. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2003. 313 s. ISBN 8024604426. info
 • TOURATIER, Christian. La sémantique. Paris: Armand Colin, 2000. 191 s. ISBN 2200252102. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Praha: Pražská imaginace, 1997. 460 s. ISBN 8071101834. info
 • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Albert Sechehaye - Charles Bally - Tullio De Mauro, Translated by Fran. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989. 467 s. ISBN 8020700706. info
 • ČERNÝ, Jiří [lingvista]. Stručné dějiny lingvistiky. 2, Strukturální, generativní a stratifikační jazykověda. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 149 s. info
  neurčeno
 • Sémantique lexicale et sémantique grammaticale : le verbe faire en français médiéval. info
 • Neves, Orlando, Dicionário de Expressões correntes, Editorial Notícias, Lisboa, 2006.
 • ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 200 s. ISBN 8021026693. info
 • BITTNEROVÁ, Dana a Franz SCHINDLER. Česká přísloví : soudobý stav konce 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 315 s. ISBN 8071844403. info
 • PONCHON, Thierry. Sémantique lexicale et sémantique grammaticale : le verbe faire en français médiéval. Geneve: Librairie Droz, 1994. 463 s. ISBN 260000047X. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech (nahrávkách) různých jazykových registrů. Součástí výukové metody jsou diskuse v hodině, skupinová práce, práce se slovníky a autentickými nahrávkami mluvené portugalštiny, práce s portugalskými texty, apod. Na konci tohoto kurzu bude student schopen odvodit a vysvětlit zákonitosti základních sémantických jevů a označit odchylky od normy. Svá pozorování bude schopen patřičně argumentačně odůvodnit a eventuálně navrhnout řešení v souladu s normou.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění ke zkoušce je 80% aktivní účast na hodinách. D8le také každý student musí mít prezentaci nějakého lingvistického jevu v podobě referátu. Zkouška probíhá v podobě písemného testu, pro jehož úspěšné zvládnutí je nutné dosáhnout 75% maximálního počtu bodů. Zahrnuje také kompozici na jedno z prezentovaných témat. Písemný test je zaměřen na vyhledávání a definice základních sémantických pojmů a jevů
Vyučovací jazyk
Portugalština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/ucitel/?fakulta=1421;obdobi=6269
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět se vyučuje každý lichý týden po čtyřech učebních hodinách.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/POIIA108