PSA_SPP Seminář k písemné práci

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Čerňák, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (cvičící)
PhDr. Stanislav Gálik (cvičící)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Moravec, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (cvičící)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSA_SPP/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Bartošová
PSA_SPP/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Burešová
PSA_SPP/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dosedlová
PSA_SPP/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Havigerová
PSA_SPP/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Heretik
PSA_SPP/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Humpolíček
PSA_SPP/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Jelínek
PSA_SPP/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Klimusová
PSA_SPP/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Komendová
PSA_SPP/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Malatincová
PSA_SPP/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Millová
PSA_SPP/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Moravec
PSA_SPP/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Slezáčková
PSA_SPP/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Slováčková
PSA_SPP/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Stránská
PSA_SPP/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Č. Šašinka
PSA_SPP/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Urbánek
PSA_SPP/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vašina
PSA_SPP/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vobořil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu:
modelovat proces přípravy výzkumu;
formulovat vlastní výzkumné cíle;
připravit stručnou rešerši tématu;
napsat stručnou teoretickou část;
promyslet výzkumnou metodologii;
napsat návrh výzkumného projektu.
Osnova
 • Výběr tématu.
 • Studium literatury.
 • Výzkumné plány.
 • Výběrové plány.
 • Návrh výzkumu.
 • V průběhu semestru je každý student povinný odevzdat tři dílčí úkoly do odevzdávárny v elektronickém kurzu předmětu (odkaz níže):
 • 1. První návrh výzkumného problému
 • • Základní popis a zařazení výzkumného problému
 • • Zdůvodnění výběru výzkumného problému
 • • Seznam základní literatury (cca 5 zdrojů) dle citačních norem
 • 2. Model studie, definice a operacionalizace konstruktů
 • • Definici zkoumaných konstruktů v kontextu teorie (včetně správně odcitovaných zdrojů)
 • • Popis a odůvodnéní konceptuálního modelu studie odvozeného z teorie (jak mají konstrukty vzájemně souviset a proč)
 • • Výzkumné otázky
 • • Operacionalizace konstruktů: Jaké metody se využívají na zkoumání daných konstruktů obecně; jaké metody si zvolil student a proč (kritické zhodnocení)
 • • Výzkumné hypotézy
 • • Kompletní seznam literatury dle citačních norem
 • 3. První verze písemná práce k souborné zkoušce
 • • Název
 • • Stručný a výstižný popis a zdůvodnění výběru výzkumného problému
 • • Teoretický úvod, který výstižně shrnuje nejrelevantnější teorii a dosavadní výzkum týkající se daného problému, včetně adekvátní definice konstruktů a popisu užívané metodologie - veškeré zdroje musí být správně citovány dle citační normy
 • • Odvození konceptuálního modelu studie z teorie - popis vzájemných vztahů jednotlivých konstruktů se zdůvodněním
 • • Výzkumné otázky a stručný popis a odůvodnění volby základní výzkumné metodologie (experiment, kvalitativní studie, longitudinální výzkum...)
 • • Výzkumné hypotézy (je-li aplikovatelné na daný typ výzkumu)
 • • Popis výzkumného vzorku
 • • Popis zvolených výzkumných metod
 • • Popis výzkumného designu / průběhu studie (dle typu výzkumu)
 • • Nástín metody analýzy dat
 • • Kompletní seznam literatury
 • Finální verzi práce student odevzdá do odevzdávárny předmětu PSA_0PP a na sekretariátu Psychologického ústavu.
Literatura
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
Studenti se zapíšou do jedné ze seminárních skupin podle vybraného vedoucího práce. Následně se s ním dohodnou na individuálních konzultacích. Studenti jsou povinní držet se pokynů svého vedoucího ohledně času a způsobu konzultací a dílčích úkolů.
Kromě individuálních konzultací jsou studenti povinní během semestru včas odevzdat tři povinné dílčí úkoly (viz výš) do odevzdávárny v elektronickému kurzu v ELFu. Plnění úkolů je monitorováno centrálně, jejich obsah je ale především kontrolován jednotlivými vedoucími. Dílčí úkoly studenti také konzultují se svými vedoucími.
Metody hodnocení
Diskuse během konzultací, četba, domácí úkoly, odevzdání písemného návrhu projektu.
Všichni studenti musí POVINNĚ elektronicky odevzdat všechny tři dílčí úkoly v stanoveném termínu, nezávisle na dalších požadavcích vedoucího.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2336
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018.