PSBA008 Vývojová psychologie I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Monika Kupcová (cvičící)
Mgr. Martina Vyhnalová (cvičící)
Mgr. Veronika Dacerová (cvičící)
Mgr. Mária Bačíková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům základní témata z oblasti vývojové psychologie: významné představitele, dějiny, "klasická" témata a současné trendy se zaměřením na první polovinu života (prenatální obodbí až adolescence).
Výstupy z učení
Výsledkem tohoto kurzu je schopnost studenta účelně používat znalosti z oblasti vývojové psychologie (významných představitelích, dějinách, základech vývojového výzkumu a současných trendech) v návaznosti na další obecné i aplikované psychologické oblasti (zejm. poradenská psychologie, metodologie, psychopatologie a sociální psychologie). Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v psychologii lidského vývoje, konkrétně od prenatálního období po adolescenci.
Osnova
 • Posluchači se seznámí se základními pojmy a tématy vývojové psychologie. Získají základní poznatky o celkové charakteristice jednotlivých stadií lidského života od prenatálního období po adolescenci. Úvod od vývojové psychologie. Klasické a moderní teorie celoživotního vývoje člověka. Vývojová věda. Základní dizajny vývojového výzkumu. Současné trendy ve vývojové psychologii. Vývojové škály. Školy vývojové psychologie. Prenatální období. Novorozenecké období. Kojenecké období. Batolecí období. Předškolní období. Školní věk. Adolescence.
Literatura
  povinná literatura
 • BLATNÝ, Marek (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum. ISBN 9788024634623.
 • MILLOVÁ, Katarína. Psychologie celoživotního vývoje : uvedení do moderních teorií. 1. vyd. Brno: Host, 2012. 126 s. ISBN 9788072946990. info
 • Thorová, Kateřina (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0714-6.
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 390 s. ISBN 8073671247. info
 • ŠVANCARA, Josef. Kompendium vývojové psychologie [Švancara, 1986]. Vyd. 4. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 235 s. info
  neurčeno
 • BOWLBY, J. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012
 • Munden A., Arcelus J. (2006). Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-188-4.
 • BOWLBY, J. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010
 • Aspergerův syndrom. Attwood, T.. Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0193-9.
 • COGNET, Georges. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Translated by Kateřina Bodnárová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 203 s. ISBN 9788026204992. info
 • CORNEAU, Guy. Chybějící otec, chybující syn : jak absence otce ovlivňuje utváření mužské identity. Translated by Kateřina Bodnárová. Vydání první. Praha: Portál, 2012. 191 stran. ISBN 9788026200758. info
 • MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Vztahy v dospívání. Petr Macek - Lenka Lacinová (eds.). 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. 200 s. ISBN 978-80-87474-46-4. info
 • Socioemotional development in cultural context. Edited by Xinyin Chen - Kenneth H. Rubin. New York: Guilford Press, 2011. x, 342. ISBN 9781609181864. info
 • KRCH, František David. Mentální anorexie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Portál, 2010. 259 stran. ISBN 9788073678074. info
 • ŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 102 stran. ISBN 9788024729473. info
 • DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Translated by Alena Lhotová - Hana Prousková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 205 s. ISBN 9788073674151. info
 • Handbook of child psychology. Edited by Richard M. Lerner - William Damon. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. xx, 1063. ISBN 0471272884. info
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 387 s. ISBN 8072033808. info
 • SIGELMAN, Carol K. Life-span human development. 3rd ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1999. xxi, 678. ISBN 0534354424. info
Výukové metody
Přednášky (každý týden) a semináře (podle rozvrhu).
Metody hodnocení
Písemný test. Pro připuštění k písemnému testu musí student splnit následující požadavky: účast na seminářích, včasné odevzdání úkolů zadaných na seminářích. V případě nesplnění těchto požadavků student obdrží hodnocení "X" a nebude připuštěn ke zkoušce.
Informace učitele
Ve studijních materiálech předmětu jsou vložena výuková videa vzniklá za podpory OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST: Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů CZ.1.07/2.2.00/28.0239. Výuková videa slouží výhradně studijním potřebám studentů zapsaných do předmětu a vztahuje se na ně zákaz jejich kopírování a šíření.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.