PSBA009 Metodologie psychologie I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do metodologie psychologie a příbuzných disciplín. Dále jsou představeny metodologické postupy z oblasti kvantitativní metodologie. Na předmět navazuje Metodologie psychologie II zaměřená na kvalitativní metodologii.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti seznámeni s povahou vědeckého poznání v psychologii. Studenti by měli porozumět základním metodám a technikám a způsobům jejich použití ve výzkumu a v budování vědeckého poznání.
Osnova
 • 1. Problematika vědeckého poznání. Cesty poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Členění výzkumu v psychologii podle cíle a výzkumných designů. Cíle výzkumu v psychologii – deskripce, predikce, explanace. Postup vědecké práce, základní pojmy - teorie, hypotéza, konstrukt, operacionalizace, proměnná. Základní výzkumné designy – experiment, kvaziexperiment, korelační studie. Specifické výzkumné strategie, longitudinální a průřezový výzkum. 2. Problematika měření v psychologii. Nepřímé měření konstruktů, validita a reliabilita nástrojů. Validita výzkumu – validita statistických postupů, konstruktová validita, externí a interní validita. Členění proměnných podle jejich role ve výzkumu. 3. Kvalitativní a kvantitativní data, typy škál. Popisná a induktivní statistika. Princip falzifikace, testování hypotéz, postavení nulové hypotézy v procesu testování hypotéz, chyba I. a II. druhu. 4. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Reprezentativnost. Pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní výběry. Velikost výběrového souboru. 5. Kauzální interpretace vztahů, Millovy kánony indukce. Experiment versus korelační studie. Typy experimentálních designů podle způsobu manipulace s nezávislými proměnnými. Varianty jednofaktoriálních a vícefaktoriálních experimentů. Zdroje ohrožení vnitřní validity. 6. Mezisubjektový experiment. Znáhodnění a vyrovnání. Design kontrolních skupin a podmínek v psychologickém výzkumu. 7. Vnitrosubjektový experiment. Efekt pořadí, progresivní efekt, efekt transferu. Counterbalancing (vyvažování) – kompletní a částečné vyvažování, reverzní vyvažování a blokové znáhodnění. 8. Kvaziexperiment. Design s neekvivalentní kontrolní skupinou, plány vícenásobných časových sérií. Specifika ohrožení vnitřní validity. 9. Korelační studie. Omezení závěrů korelačních studií. Typy zkreslení v korelačním výzkumu – nepravá korelace, vývojová sekvence, chybějící střední člen, dvojí příčina. 10. Výzkumný projekt. Struktura výzkumného projektu – název, teoretická východiska, otázky a hypotézy, metoda, diskuse, citace zdrojů.
Literatura
  povinná literatura
 • GOODWIN, C. James. Research in psychology : methods and design. 6th ed. Hoboken: Wiley & Sons, 2010. xxiii, 600. ISBN 9780470522783. info
 • FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 8071783676. info
  doporučená literatura
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • Logika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617. ISBN 80-86005-45-3. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení je: 1) splnění domácího úkolu (pokud bude zadán v IS v průběhu semestru). Možno získat max. 2 body. 2) odevzdání zpracovaných teoretických východisek projektu (termín odevzdání 20. dubna) - bude zadáno v IS. Možno získat max. 5 bodů - k závěrečnému testu bude student připuštěn pouze tehdy, získá-li min. 3 body za tento úkol. 3) závěrečný test, maximum 20 bodů. Předpokladem pro udělení kolokvia je získání min. 17 bodů (z 27 možných za všechny 3 hodnocené prvky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PSBA009