REBc01 Úvod do studia novořečtiny

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s podstatou neogrecistiky jako vědního oboru a jeho pomocnými disciplínami; poskytuje studentům základní orientaci v odborné literatuře a pomůckách sloužících k filologické práci (slovníky, bibliografické soupisy, elektronické informační zdroje); učí studenty samostatně vyhledávat odbornou literaturu ke speciálním odborným otázkám; poskytuje základní přehled o vývoji řeckého jazyka; poskytuje informace o dějinách oboru, překladech z novořečtiny a návody k psaní odborné práce, citační úzus.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- charakterizovat podstatu oboru neogrecistika a mít přehled o jeho pomocných disciplínách;
- orientovat se v základní odborné literatuře a pomůckách k filologické práci;
- vyhledat literaturu ke speciálním odborným otázkám.
Studenti budou rovněž informováni o překladech z novořečtiny a o dějinách oboru.
Budou se orientovat v základních vývojových tendencích řečtiny.
Budou vědět, jak napsat odborný text a jak správně citovat odborné texty podle běžného citačního úzu.
Osnova
 • 1. Základní informace o předmětu novořeckých studií a o jejich postavení v rámci širší grecistiky.
 • 2. Pomocné a příbuzné disciplíny.
 • 3. Základní odborná literatura a pomůcky (slovníky, encyklopedie, časopisy, bibliografie).
 • 4. Elektronické zdroje, databáze textů.
 • 5.-7. Problémy vývoje jazyka, jeho postavení v rámci balkánských jazyků.
 • 8. Dějiny oboru neogrecistika. Neogrecistika v ČR.
 • 9. Překlady.
 • 10.-13. Jak psát studentskou práci; citační pravidla; transkripce a transliterace řecké alfabety.
 • Přednášky budou doplněny praktickými úkoly z probíraných témat.
Literatura
 • MASTRODĪMĪTRĪS, Panagiōtīs D. Eisagogi sti neoelliniki filologia. 7i ekdosi. Athina: Domos, 2005. 803 s. ISBN 9603531251. info
 • HORROCKS, Geoffrey C. Greek : a history of the language and its speakers. 2nd ed. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010. xx, 505. ISBN 9781405134156. info
 • BROWNING, R. Medieval and Modern Greek. London, 1964. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
Přednáška a seminář, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověření znalostí látky probraných lekcí (úspěšnost min. 65 %). Aktivní účast v hodinách, plnění úkolů.
Informace učitele
V podzimním semestru 2021 bude výuka zahájena až po orientačním týdnu, tj. 22. 9. 2021.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/REBc01