RLB361 Náboženství a sociální mozek

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 17:30–19:05 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení kurzu by měl posluchač:
- znát základní funkce lidského mozku a rozumět jejich vlivu na formování náboženství
- rozumět evolučním příčinám vývoje sociálního mozku
- integrovat vědomosti z různých disciplín k lepšímu porozumění náboženství
Osnova
 • 1) Úvod do studia lidského mozku: metody kognitivní neurovědy; základní funkce mozku; relevance pro religionistiku;
 • 2) Neuroteologie: vývoj neuropsychologie náboženství; mozek a bůh; problémy;
 • 3) Kognitivní neurovědy a náboženství: aktuální výzkum;
 • 4) Evoluce sociálního mozku I: hypotéza sociálního mozku; socialita jako adaptace; group-selection; sociální kognice u primátů;
 • 5) Evoluce sociálního mozku II: vývoj sociálního mozku u rodu Homo; role jazyka - Robin Dunbar; umění a náboženství; antropomorfizmus; materiální kultura;
 • 6) Sociální kognice anatomicky moderního člověka: teorie mysli; zrcadlové neurony; empatie; náboženství jako specificky lidský fenomén;
 • 7) Náboženství jako sociální identita I: problematika in-group/out-group
 • 8) Náboženství jako sociální identita II: costly-signalling theory
 • 9) Prosocialita a náboženství: vliv náboženství na kooperaci v in-group; behaviorální ekonomie;
 • 10) Ritualizované chování: rituál jako specifický případ kolektivní činnosti
 • 11) Role predikce v ritualizovaném chování: princip prediktivního kódování; náboženství jako mechanizmus redukující predikční chyby;
 • 12) Rámcové shrnutí probíraných témat: integrace probíraných teorií; panelová diskuse; zhodnocení inter-disciplinárního přístupu ve studiu náboženství;
 • 13) Prezentace seminárních prací
Literatura
  povinná literatura
 • DUNBAR, R. I. M. Příběh rodu Homo : nové dějiny evoluce člověka. Translated by Jana Enderlová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 222 s. ISBN 9788020017154. info
 • KOUKOLÍK, František. Já : o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2003. 382 s. ISBN 8024607360. info
  neurčeno
 • Více viz syllabus předmětu
Výukové metody
Přednášky; panelové diskuse; domácí studium literatury; týmová práce;
Metody hodnocení
Student získá hodnocení na základě vypracování odborného eseje či návrhu výzkumu. Studenti mají také možnost vypracovat obě možnosti ve dvojicích.
Esej bude hodnocen maximálně 100 body na základě:
- porozumění probíraným teoriím
- kreativity v jejich aplikaci
- slohové úrovně
Návrh výzkumu bude hodnocen maximálně 100 body na základě:
- porozumění probraným teoriím
- originálnosti zvoleného problému
- vhodnosti vybrané metody
Informace učitele
Cílem kurzu je seznámit posluchače s novým přístupem ke studiu náboženství, který využívá současných poznatků o lidském mozku, a především jeho predispozicích, které formují lidské myšlení a jednání. Náboženství, tak jak je lidmi prožíváno, je těmito predispozicemi ovlivněno a podléhá základním principům fungování lidské mysli. Kurz Náboženství a sociální mozek se zaměřuje na specifickou funkci lidského mozku, kterou je tzv. sociální kognice, jenž je zodpovědná za formování a prožívání sociálních vztahů. Ty hrají v náboženství nesmírně důležitou roli, a je proto důležité rozumět principům jejich fungování.
Kurz je rozdělen na tři části – první je zaměřena na seznámení posluchačů se současnými výzkumy mozku a sociální kognice, reprezentovanými tzv. sociálně kognitivní neurovědou. Studenti tak získají základní vědomosti o tom, jak lidský mozek funguje a podmiňuje formování náboženství. Druhá část je tvořena evolučně-psychologickým přístupem, který hlouběji vysvětluje funkce lidského mozku a důvody jejich zformování. K tomu je potřeba blíže prozkoumat prostředí, ve kterém se formovaly a způsob života archaických lidí. Na základě prozkoumání evoluce sociální kognice je pak možné porozumět proč je náboženství specificky lidský fenomén a v čem jsou vlastně funkce lidského mozku výjimečné. Třetí část kurzu na první dvě naváže představením teorií vysvětlujících náboženství jako specifický druh sociální identity, která slouží k identifikování přátel a nepřátel. Speciální pozornost bude věnována vlivu náboženství na kooperaci a prosocialitu. Na konec kurzu budou představené teorie integrovány v koherentní celek, který by měl přispět k rozumění sociální dimenze náboženství.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2012/RLB361