RLMgA005 Náboženství a tělo

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLMgA001 Úvod do mgr. religionistiky || NOW ( RLMgA001 Úvod do mgr. religionistiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na náboženské zvýznamňování, zhodnocování a disciplinaci těla a tělesné zkušenosti, na tělesnou praxi a performanci v kontextu náboženství a spirituality, na náboženské reprezentace těla a tělesnosti jako nástroje myšlení, klasifikování a ustavování symbolických hranic a na diskurzivní utváření genderu a dalších aspektů identity prostřednictvím těla. Tato témata jsou v přednáškách rozvíjena formou případových studií založených na konkrétním materiálu z různých oblastí, období a prostředí. Studenti zpracovávají v písemné formě podobnou případovou studii z tematického okruhu kurzu.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu studující dokáže:
 • reprodukovat a analyzovat kurzem zkoumané problémy z tematického okruhu náboženského zhodnocování těla a genderu;
 • identifikovat přínos a důsledky zkoumaných problémů a případů pro teorii religionistiky a společenských věd;
 • formulovat návrh religionistického výzkumného projektu (případové studie) z tematického okruhu náboženského zhodnocování těla a genderu;
 • sepsat, představit a obhájit teoreticky podložený seminární text z tematického okruhu náboženského zhodnocování těla a genderu, dodržující náležitosti vědecké práce;
 • zaujmout a zdůvodnit stanovisko k genderu jako strukturálnímu faktoru fungování vědy jako institucionalizované tradice.
 • Osnova
  • Tělesnost v teorii sociálních věd (Milan Fujda)
  • Komunikace s Bohem jako tělesně ukotvená náboženská zkušenost: Kognitivní perspektiva (Jakub Cigán)
  • Utváření hranic skrze tělo: Debata asketického a společensky konstruktivního křesťanství o těle a hmotném světě (David Zbíral)
  • Tělo v interkulturní komunikaci: Nad dílem Pavla z Tarsu (Dalibor Papoušek)
  • Marginalizace skrze tělo: Kasty a sociální vyloučení v jižní Asii (Milan Fujda)
  • Seminární diskuse o předběžných návrzích témat studentských projektů
  • Překonání duality tělesného a netělesného: Příklad manichejské eschatologie (Aleš Chalupa)
  • Disciplinace těla a technologie já: Hledání „přirozeného“ ženství v prostředí současné alternativní spirituality (Michaela Ondrašinová)
  • Gender v religionistice jako institucionalizované tradici: diskuse (Jana Valtrová)
  • Tělo jako prostředek rituální komunikace (Eva Kundtová Klocová)
  • Tělo jako prostředek vytváření náboženských obsahů (Eva Kundtová Klocová)
  • Tělo jako subjekt: Tělesnost a nemoc (Milan Fujda)
  Literatura
   povinná literatura
  • HAMAR, Eleonóra. Náboženství a tělo. Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 15-22, 7 s. ISBN 80-210-4115-3. info
  • Další četba dle individuálního projektu. / Further reading depending on the individual project.
  Výukové metody
  Přednášky s diskusí, diskuse nad tématy seminárních prací, návrh výzkumného projektu s písemnou zpětnou vazbou vyučujících, seminární práce.
  Metody hodnocení
  Návrh výzkumného projektu na předem prodiskutované téma z tematického okruhu kurzu (50 bodů = 33 %). Realizace návrhu v seminární práci, odevzdávané ve zkouškovém období (80 bodů = 53 %). Ústní prezentace a obhajoba seminární práce ve zkouškovém období (20 bodů = 14 %). Účast na hodinách (bonusové body, které se započítávají do celkového hodnocení).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.