RLMgA021 Seminář k diplomové práci IV

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLMgA021/TG: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Glomb
RLMgA021/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLMgA021/DaV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLMgA021/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLMgA021/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
RLMgA021/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLMgA021/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLMgA021/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLMgA021/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLMgA021/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLMgA021/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLMgA021/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLMgA021/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
Předpoklady
RLMgA020 Seminář k dipl. práci III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu pokročilé pracovní verze diplomové práce prostřednictvím vzájemných konzultací mezi studentem a školitelem, v závislosti na potřebách studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Pokročilou pracovní verzí diplomové práce se zde rozumí práce, která je po obsahové stránce prakticky dokončena, vyžaduje však další dílčí úpravy na základě zpětné vazby vedoucího práce nebo dílčí úpravy formálního rázu vedoucí k finalizaci textu. Na základě zpětné vazby vedoucího práce je následně vypracována konečná verze diplomové práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
 • vytvořit odbornou práci rozsahu diplomové práce;
 • reflektovat odborné obsahové připomínky vedoucího práce a zapracovat je do finální verze diplomové práce;
 • zvolit vhodný citační systém a konzistentně jej používat v celém textu diplomové práce;
 • připravit text diplomové práce, který bude vyhovovat nárokům kladeným na texty v humanitních a sociálních vědách.
 • Osnova
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Práce na přípravě pokročilé pracovní verze diplomové práce
  • Odevzdání pokročilé pracovní verze diplomové práce
  Literatura
   povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
   doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  Výukové metody
  Individuální práce studenta na přípravě pracovní verze diplomové práce ve spolupráci s vedoucím práce; zpracovávání odborné zpětné vazby vedoucího práce a finalizace textu po odborné stránce i po stránce formálních náležitostí.
  Metody hodnocení
  Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli.
  Podmínky úspěšného ukončení kurzu
  Včasné odevzdání pokročilé pracovní verze diplomové práce a její přijetí vedoucím práce (100 %).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Studenti religionistiky povinně zapisují ve 4. semestru studia.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLMgA021