SJ2B003 Prefixoidy v současné španělštině

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející), doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá postavením prefixoidů v rámci ostatních slovotvorných prostředků v současném španělském jazyce. Pro lepší pochopení problematiky jsou studenti nejprve seznámeni se základními slovotvornými prostředky (definice, produktivita atd.), poté je pozornost zaměřena na prefixaci a potíže s jednoznačným zařazením prefixoidů do této kategorie. Součástí výuky je analýza několika odborných článků na dané téma.
Výstupy z učení
Studenti se formou analýzy vybraných studií věnovaných danému tématu naučí kriticky pracovat s odbornou literaturou a rozšíří své znalosti z oblasti španělské slovotvorby.
Osnova
  • 1.Úvod 2.Základní slovotvorné prostředky ve španělštině 3.Derivace 4.Kompozice 5.Prefixace 6.Rekompozice 7.Prefixoidy (definice, klasifikace) 8.Analýza odborné literatury věované otázce prefixoidů 9.Shrnutí a závěr
Literatura
  • Almela Pérez, R. (1999): Procedimientos de formación de palabras en español, Ariel, Barcelona.
  • RAE y ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española, Espasa Libros, Madrid.
  • Alvar Ezquerra, M. (1995): La formación de palabras en espańol, Arco/Libros, Madrid
  • Gómez Torrego, L: El léxico en el espańol actual: Uso y norma, Arco/Libros, Madrid 1995.
  • Alba de Diego, V. (1983): Elementos prefijales y sufijales: ?derivación o composición? in: Homenaje a Lázaro Carreter I, Madrid.
  • STEHLÍK, Petr. Elementos prefijales cultos: ?morfemas compositivos o prefijos? In Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 105-114. ISBN 80-210-2605-7. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů španělské slovotvorby se zvláštním zřetelem k prefixaci. Analýza vědeckých článků na dané téma.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná (test a praktický rozbor textu z hlediska daného jazykového jevu).
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/SJ2B003