SJ2B005 Španělsko-česká Srovnávací stylistika

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející), doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s rozdílným pojetím stylu a stylistiky v české a španělské jazykovědné tradici, podpořit jejich schopnost kriticky hodnotit užití výrazových prostředků v konkrétních stylistických rovinách a zprostředkovat jim metody a postupy vhodné pro překládání textů v rámci jednotlivých funkčních stylů či textových typů. Výkladová část předmětu je doplněna praktickým srovnáváním textů a cvičením stylizačních dovedností.
Výstupy z učení
Studenti budou obeznámeni s rozdíly v užití výrazových prostředků při tvorbě textů různých funkčních oblastí ve španělštině a češtině.
Budou umět identifikovat prvky charakteristické pro jednotlivé styly a žánry.
Získané vědomosti dokážou aplikovat při tvorbě textů a překládání textů ze španělštiny do češtiny a z češtiny do španělštiny.
Osnova
 • Obecné otázky stylistiky, stylistika a ostatní jazykovědné disciplíny, teorie komunikace, překlad jako komunikát.
 • Kontrastivní stylistika španělského a českého jazyka, různé přístupy.
 • Utváření textu, stylotvorné faktory.
 • Metody analýzy textu, funkční styly a textové typologie.
 • Odborné texty z oblasti vědy a techniky.
 • Odborné texty z oblasti humanitních věd.
 • Texty administrativní a právnické.
 • Texty publicistické a popularizační.
 • Texty reklamní a propagandistické.
 • Texty krásné literatury.
 • Útvary hovorové a přechodné.
Literatura
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Stylistika v kontextu historie a současnosti. Praha: SPN - Pedagogické nakladatelství, 2014. s. 50-52. Český jazyk a literatura 64. ISSN 0009-0786. info
 • CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena a Amparo TUSÓN VALLS. Las cosas del decir : manual de análisis del discurso. 2a ed. actualizada. Barcelona: Ariel, 2007. xix, 391. ISBN 9788434482739. info
 • VRBOVÁ, Alena. Stylistika pro překladatele : texty a cvičení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 198 s. ISBN 807184585X. info
 • BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 8020000208. info
 • MISTRÍK, Jozef. Štylistika. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1985. 582 s. info
Výukové metody
Přednáška: výklad základních pojmů a koncepcí stylistiky, charakteristiky „funkčních stylů“. Seminář: vyžaduje se aktivní účast spojená s analýzou vybraných textů a komparací jejich dvojjazyčných ekvivalentů, plnění zadaných písemných úkolů.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích (80%) Písemná zkouška: test a praktický rozbor textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/SJ2B005