SUP004 Psychologie pro učitele II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
SUP001 Psychologie pro učitele I
SUP001 Psychologie pro učitele I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vyučovací předmět Psychologie pro učitele je dvousemestrální (Psychologie pro učitele I a Psychologie pro učitele II): Předmět nabízí studentům připravujícím se k učitelskému povolání na středních školách základní teoretické a praktické informace, poznatky a metody nejen pro efektivní vyučování a řešení různých výchovných situací, ale klade si za cíl přispět šířeji k porozumění žákům i sobě samému, ke zvládání komunikace ve škole i v osobním životě, k podpoře zdravého vývoje žáků i učitelů. Mezi nejdůležitější psychologické disciplíny, které bezprostředně pomáhají učiteli řešit složité výchovné situace, patří: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie, duševní hygiena a psychopatologie.
Výstupy z učení
Na základě úspěšného absolvování kurzu Psychologie pro učitele II bude student schopen:
- uplatnit zásady duševní hygieny při práci učitele a učení žáků
- lépe se vyznat v náročných životních situacích a jejich dopadu na psychický stav a uplatnit vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
- lépe porozumět vztahům mezi učitelem a žáky a činitelům, které se podílejí na jejich utváření
- aplikovat pedagogicko-psychologické zásady správného zkoušení a hodnocení učebních výkonů žáků, případně redukovat trému u žáka
- rozeznat projevy specifických poruch učení, popsat jejich školní důsledky, uplatnit základní zásady reedukační péče a zásady hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
- rozpoznat projevy žáka s ADHD a ADD a uplatnit postupy pro vyučování a výchovu žáků s ADHD
- orientovat se v složitosti chování a prožívání problémových dětí
- popsat základní výchovné prostředky a aplikovat při řešení některých typických modelových výchovných situací
- orientovat se ve vybraných typologiích vyučovacích a výchovných stylů
- alespoň orientačně diagnostikovat klima školní třídy a na základě zjištěných skutečností navrhnout a provést vhodnou intervenci
- vysvětlit výchovné aspekty sociální (resp. pedagogické) komunikace, sociální interakce a sociální percepce ve školních podmínkách a využít jich při dosahování svých záměrů a cílů
Osnova
 • Psychologie pro učitele II
 • Tematické okruhy:
 • 1. Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dyspinxie; příčiny, projevy, reedukace a kompenzace, hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení. Obraz dítěte s ADHD a ADD; postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD.
 • 2. Psychologické aspekty zkoušení, hodnocení a klasifikace učebních výkonů žáků – funkce zkoušení a hodnocení, druhy zkoušek (ústní, písemné, praktické); předzkouškové a zkouškové stavy – tréma (příznaky, následky a redukce ze strany učitele a žáka, druhy).
 • 3. Psychologie osobnosti učitele – přístupy a metody ke zkoumání osobnosti učitele, požadavky na osobnost učitele, osobnost učitele z pohledu žáků, některé typologie učitelských osobností, vývoj a utváření osobnosti učitele, úskalí ve vývoji osobnosti učitele. Učitelova (vnímaná) profesionální zdatnost. Učitelovo pojetí výuky. Vyučovací styly.
 • 4. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření (složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem, činitelé vztahu učitele k žákovi, některé typické druhy vztahů učitelů k žákům; činitelé vztahu žáka k učiteli). Pojetí učitelství jako "pomáhající profese".
 • 5. Psychologie výchovy a sebevýchovy – psychologické aspekty výchovy a jejích jednotlivých prostředků; požadavky; odměny a tresty, povzbuzování; přesvědčování; působení slovní a mimoslovní, přímé a nepřímé; hraní rolí; působení modelů; způsoby (styly) výchovy; aktivnost osobnosti, koncepce já a sebevýchova.
 • 6. Psychologický rozbor výchovných obtíží (např. lhaní, podvody, neposlušnost, neukázněnost, záškoláctví, toulavost, krádeže, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly /pokusy/ aj.). Převýchova.
 • 7. Náročné životní situace (stres, frustrace, deprivace, konflikty), techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. Zvládání školní zátěže žáků a studentů. Učitelovo zvládání zátěže, sociální opora - její význam pro práci učitele.
 • 8. Duševní zdraví a duševní poruchy (psychózy, neurózy, psychopatie a mentální retardace). Psychohygiena ve škole.
 • 9. Člověk a společnost. Proces socializace, sociální učení (formy – napodobování /imitace/, identifikace, učení sociálním posilováním (zpevňováním), observační či zástupné učení, sociální anticipace).
 • 10. Sociální skupiny, jejich druhy a formativní působení. Školní třída jako malá sociální skupina. Psychosociální klima školní třídy. Psychosociální klima školy.
 • 11. Sociální styk – struktura. Sociální komunikace, specifika pedagogické komunikace, psychologické aspekty komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem. Sociální interakce a sociální percepce a jejich výchovné aspekty ve školních podmínkách.
Literatura
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vyd. 6. Praha: Portál, s. r. o., 2013. 568 s. ISBN 978-262-0367-4.
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • BENDL, Stanislav, KUCHARSKÁ, Anna (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
 • HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-3704-1.
 • PUGNEROVÁ, Michaela. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 276 stran. ISBN 9788027105328. URL info
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. URL info
 • HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2015. 399 stran. ISBN 9788024746746. URL info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Tenth edition, Pearson new i. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • BUCKLER, Scott a Paul CASTLE. Psychology for teachers. Los Angeles: Sage, 2014. xxiv, 363. ISBN 9781446211144. info
 • MINTON, Stephen James. Using psychology in the classroom. 1st pub. Los Angeles: Sage, 2012. xiii, 173. ISBN 9781446201657. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie [Řezáč, 1998]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • DRLÍKOVÁ, Eva. Učitelská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1992. 374 s. ISBN 8008004339. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učitel'ov. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1977. 592 s. info
Výukové metody
přednáška a seminář, diskuse, domácí úkoly, samostudium doporučené literatury
Metody hodnocení
předpoklad ke zkoušce: zpracování semestrální práce na téma Využití psychologických poznatků v práci učitele/nebo ve školní praxi (vlastní zamyšlení nad tématem) a její včasné odevzdání v elektronické podobě (do odevzdávárny v IS) a také v tištěné formě, rozsah: min. 2 normostrany, termín odevzdání: nejpozději do 13. 5. 2022
výstup: zkouška (zkouška - dvě části: písemná a ústní, zahrnuje tematické okruhy předmětů Psychologie pro učitele I a II a úroveň zpracování semestrální práce)
Informace učitele
Pozn.:
Na přednáškách a seminářích bude doplňována příp. další nejnovější základní a doporučená rozšiřující literatura k jednotlivým tématům.


Podrobnější osnovy, příp. některé komentované přednášky a další studijní materiály spolu s literaturou k jednotlivým tematickým okruhům lze nalézt ve studijních materiálech předmětu v IS v aktuálním semestru.


Téma semestrální práce v JS 2022: Využití psychologických poznatků v práci učitele (nebo ve školní praxi) - rozsah textu (tj. mimo úvodní stranu): min. 2 normostrany, termín odevzdání - nejpozději do 13. 5. 2022 - vložit do odevzdávárny předmětu v IS a odevzdat také i v tištěné formě.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.