TIM_B_016 Seminář k bakalářské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 N21
Předpoklady
IM002 Proseminář_umění IM I && IM016 Proseminář_umění IM II && IM009 Seminář k Bc.diplomové práci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto semináře je příprava, podpora a kontrola procesu vzniku bakalářské diplomové práce. Jeho podstatou jsou ústní prezentace vlastních výzkumných prací obhájené v kolegiální diskuzi.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- Kritického myšlení v rámci relevantního diskurzu.
- Formulovat akademický text v souladu s formálními požadavky.
- Veřejně prezentovat výsledky vlastního výzkumu.
Osnova
  • Ústní prezentace průběhu a výsledků vlastního výzkumu.
Literatura
    povinná literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2010]. Dostupné také z: https://www.teiresias.mun
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.
Výukové metody
Cvičení, ústní prezentace.
Metody hodnocení
Min. 75% docházka.
Absolvování ústní prezentace. Konzultace s vedoucím práce a odevzdání min. 20 NS diplomové práce, dle požadavků vedoucího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.