TIM_M_006 Metody a techniky výzkumu pro magistry

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 N43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 3/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům základní vhled a porozumění logice sociálně-vědního výzkumu a seznámit je s některými výzkumnými metodami. Kurz provede studenty jednotlivými fázemi výzkumného procesu – od volby výzkumného tématu přes specifikaci výzkumného cíle a výzkumné otázky, až po volbu metody a výběr vzorku s důrazem na příkladech vybraných kvalitativních i kvantitativních metod. V kurzu budou diskutovány klíčové koncepty, problémy a rizika (a etika), s nimiž se studenti při výzkumu mohou potkat. Velká část kurzu bude věnována vybraným výzkumným metodám, praktické práci s přípravou a zpracováním dat, jejich analýze a interpretaci. Kurz zároveň přiblíží i některé nové trendy v sociálně-vědných výzkumech (např. online sběry dat, analýzy online sociálních sítí).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Popsat základní logiky výzkumu
- Navrhnout výzkumný projekt
- Popsat limity výzkumných metod
- Popsat rozdíly mezi jednotlivými metodami a způsoby analýzy dat
Osnova
 • - Úvod – teorie vědy její fungování
 • - Logika výzkumu a základní výzkumné designy
 • - Od teorie k výsledkům I – výzkumný design a návrh výzkumu
 • - Od teorie k výsledkům II – výzkumný design a návrh výzkumu
 • - Kvantitativní výzkum – základní designy, práce s daty
 • - Kvantitativní výzkum – dotazníkové šetření (dramaturgie dotazníku)
 • - Kvantitativní výzkum – dotazníkové šetření (problematika měření a tvorba indikátorů)
 • - Kvantitativní analýzy obsahů
 • - Kvalitativní výzkum – základní designy a jejich specifika
 • - Kvalitativní výzkum publik – typy rozhovorů a jejich dramaturgie, pozorování
 • - Analýza kvalitativních dat
 • - Interpretace a prezentace výsledků
Literatura
  povinná literatura
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9.
 • ŘIHÁČEK, Tomáš, Ivo ČERMÁK a Roman HYTYCH. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2. Dostupné také z: http://www.opvk.fss.muni.cz/ikapsy/uploads/Kvalitativni-analyza-textu.pdf
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. Fourteenth edition. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-10494-5.
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0980-5.
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení, skupinový projekt.
Metody hodnocení
Během semestru musí studenti vypracovat skupinový projekt - návrh výzkumu (za něj mohou získat 40 bodů) a na konci semestru absolvovat závěrečný test (za něj mnohou získat 60 bodů). Pro úspěšné absolvování kurzu musí studenti získat dohromady minimálně 60 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/TIM_M_006