VH_332 Dětský repertoár v interdisciplinární perspektivě a muzikologické praxi

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michaela Běhanová (cvičící)
Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tatiana Škapcová, DiS.art., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 10:00–13:40 N21, Pá 15. 3. 10:00–13:40 N21, Pá 22. 3. 10:00–13:40 N21, Pá 12. 4. 10:00–13:40 N21, Pá 10. 5. 10:00–13:40 N21
Předpoklady
Předmět je otevřen zájemcům o problematiku všech pokročilostí, oborových zaměření, dispozic i individuálních zájmů.
Nejsou vyžadovány žádné zvláštní předpoklady, či znalosti.
Hudební zkušenosti studenta nebudou žádným způsobem přezkoumávány ani nijak testovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • 1. ÚVOD
 • Organizační informace, požadavky k ukončení
 • Studijní materiály, zdroje a literatura
 • Zákl. užívaná terminologie
 • Dětský repertoár - vymezení; intersicisplinární přístupy a souvislosti
 • Praktické aplikace a využití studovaných poznatků - příklady
 • Metodologická specifika tématu
 • 2. ONTOGENETICKÉ (vývojové), ANTROPOLOGICKÉ a PŘÍRODOVĚDNÉ POHLEDY na hudbu v dětském věku
 • Hudba v prenatálním a raném období
 • Fyziologické aspekty hudby; hudba ve vývoji dítěte
 • Hudba v těhotenství
 • Hudební projevy raného věku, bonding a raná komunikace
 • Hudební kognice v dětském věku, hudební vnímání a jejich proměny
 • Hudebně-psychologické souvislosti; hudba, jazyk a řeč
 • Přirozené hudební aktivity dítěte
 • Význam hudby pro životní svět dítěte, vliv na psycho-sociální a spirituální rozvoj
 • 3. HUDEBNOST DÍTĚTE A JEJÍ TEORIE
 • Historické a funkční souvislosti tématu
 • Hudební dispozice dítěte, diagnostika hudebních dispozic a schopností dítěte
 • Procesy formování, rozvoje, a kultivace hudebnosti
 • Modely podpory hudebnosti - hudebně pedagogické přístupy
 • Vliv prostředí na hudebnost dětí a mládeže
 • 4. HUDBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ
 • Přirozený výskyt hudby v dětském kolektivu, její typy, znaky a funkce
 • Dětský folklor
 • Hudebně pedagogické, sociologické, etnomuzikologické a psycho-sociální souvislosti
 • Dětské hudební soubory
 • Soustavy hudebního vzdělávání
 • Mimoevropské kultury a dětský repertoár
 • 5. HUDEBNÍ REPERTOÁR PRO DĚTI - MUZIKOLOGICKÉ A HUDEBNÍ DIMENZE
 • Typologie repertoáru
 • Systematický pohled na hud. reperotár pro děti
 • Základní hud. charakteristiky dětského repertoáru z pohledu hudebních dispozic, schopnosti a dovednosti dětí v různých věkových kategoriích
 • Náročnost repertoáru a uměleckost dětského hud. projevu
 • Kategorizace, a oblasti hud. repertoáru pro děti
 • Artificiální tvorba pro děti
 • Dětská opera
 • Dětské hudební nástroje
 • Specifický instrumentář hudebně-pedagogických škol a koncepcí
 • Inovace dětského hudebního repertoáru
 • 6. HUDEBNĚ-PEDAGOGICKÉ SOUVISLOSTI dětského hudebního repertoáru
 • Hudební výukové programy pro děti
 • Typologie přístupů, diagnostika a volba výukové strategie při práci s jednotlivcem i se skupinou
 • Modely a školy rozvoje hudebních schopností dítěte - praktický pohled
 • Případové studie
 • 7. TERAPEUTICKÉ PŮSOBENÍ HUDBY a JEHO VYUŽITÍ při práci s dětským posluchačem/klientem
 • Arteterapie a dětský hudební repertoár
 • Etické a bezpečnostní aspekty terapie
 • Cíle terapie a terapeutického využití hudby
 • Muzikoterapie - směry, školy, přístupy
 • Kvality a vlastnosti hudby využívané v terapii
 • Případové studie:
 • - dítě se specifickými vzdělávacími potřebami
 • - dítě s postižením
 • - dítě se zdr. handicapem
 • - dítě se soc. handicapem
 • - další specifické skupiny klientů (dítě s psych. onemocněním, dítě se závažným onemocněním a dítě dlouhodobě nemocné, dítě po traumatickém zážitku, dítě s poruchou komunikačních schopností, dítě s vadou řeči...)
 • - rodinná terapie
 • Krizová intervence
 • Integrativní a inkluzivní hudební pedagogika
 • Klinické přístupy v muzikoterapii
 • 8. PROPOJOVÁNÍ UMĚLECKÝCH DRUHŮ v hudební pedagogice a estetické výchově
 • Koncepce polyestetické výchovy
 • Integrace jednotlivých druhů umění v estetické a hudební výchově
 • Koordinace zapojení jednotlivých druhů umění v estetickovýchovném procesu
 • Hudebně-pohybová výchova
 • 9. DĚTSKÝ SBOR A INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR
 • + Komunitně orientované přístupy v hudební pedagogice a muzikoterapii
 • 10. TVORBA, PLÁNOVÁNÍ a PŘÍPRAVA PROJEKTU - realizace uměleckých, výukových, vzdělávacích, terapeutických a rozvojových programů pro děti
Literatura
  povinná literatura
 • VEREŠ Jozef: 2004: Hudobná pedagogika. Veda o hudobnej výchove. Nitra: Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, ISBN 80-969174-6-3
 • JELÍNKOVÁ, Zdena. Dětský folklór a práce v dětském folklórním kroužku: metodický materiál pro ved. dětských folklórních souborů. Brno: Měst. kult. středisko S. K. Neumanna, 1982. Edice dětského folklóru.
 • SMÝKAL, Josef. Gnóze nevidomých v estetice a v umění. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-87896-51-8.
 • HAMAN, Jaroslav a Jiří SKOPAL. Práce s dětským pěveckým sborem na prvním stupni základní školy. Vyd. 2., upr. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-009-7.
 • ZELEIOVÁ, Jaroslava. Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-8084-441-7.
 • LUSKA, Jiří. Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Monografie. ISBN 80-244-1487-2.
 • NORDOFF, Paul a Clive ROBBINS. Music therapy in special education. London: Macdonald & Evans, 1975.
 • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a edukace. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 246 stran. ISBN 9788024742380. info
 • GERLICHOVÁ, Markéta. Muzikoterapie v praxi : příběhy muzikoterapeutických cest. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 136 s. ISBN 9788024745817. info
 • COUFALOVÁ, Gabriela, Ivo MEDEK a Jaromír SYNEK. Hudební nástroje jinak : netradiční využití tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. 172 stran. ISBN 9788074600371. info
 • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024735207. info
 • Communicative musicality : exploring the basis of human companionship. Edited by Stephen Malloch - Colwyn Trevarthen. Oxford: Oxford University Press, 2010. xvi, 627. ISBN 9780199588725. info
 • THAUT, Michael. Rhythm, music, and the brain : scientific foundations and clinical applications. 1st pub. in pbk. New York: Routledge, 2008. x, 247. ISBN 041596475X. info
 • Kinderoper : ästhetische Herausforderung und pädagogische Verpflichtung. Edited by Isolde Schmid-Reiter. Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2004. 323 stran. ISBN 3932581644. info
 • KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Vyd. 1. Praha: Togga, 2002. 1168 s. ISBN 809029121X. info
 • FUKAČ, Jiří, Stanislav TESAŘ a Jozef VEREŠ. Hudební pedagogika : koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 181 s. ISBN 8021024585. info
 • D'ANDREA, Floriana. Rozvíjíme hudební vnímání a vyjádřování : hry a cvičení pro děti od 5 do 10 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 84 s. ISBN 8071782327. info
 • SPOUSTA, Vladimír. Integrace základních druhů umění ve výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 291 s. ISBN 80-210-1640-X. info
 • SPOUSTA, Vladimír. Koordinace základních druhů umění v estetickovýchovném procesu. 1. vyd. Praha: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1989. 47 s. info
 • KURKOVÁ, Libuše a Petr EBEN. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. 5. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 58 s. : il. info
 • SEDLÁK, František. Úvod do psychologie hudby. I., Hudební schopnosti a jejich rozvoj. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 76 s. info
 • LÝSEK, František. Vox liberorum : dětský hlas, výzkum jeho znaků a vývoje. Vyd. 1. Brno: Blok, 1976. 126 s. : i. info
 • SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte : analytická studie. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1974. 196 s. info
 • HURNÍK, Ilja a Petr EBEN. Česká Orffova škola: Začátky. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1969. 99 s. info
 • HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách : (otázka hudebnosti - nutnost školské hudební výchovy). V Praze: Státní nakladatelství, 1930. 78 s. info
  doporučená literatura
 • LÝSEK, František. Hudebnost a její výzkum u mládeže školou povinné: příspěvek k otázce hudební výchovy na nehudebních školách. V Brně: Rovnost, 1947.
 • LUSKA, Jiří. Sluch pro harmonii a jeho diagnostika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. ISBN 80-7067-671-X.
 • LÝSEK, František. Hudebnost a zpěvnost mládeže ve světle výzkumů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. Sborník vědeckých prací Vyšší pedagogické školy v Brně.
 • SMÝKAL, Josef. Zvláštnosti a metody rozvoje hudebních schopností nevidomých a slabozrakých žáků základních škol: pedagogické čtení. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.
 • EDWARDS, Jane. The Oxford handbook of music therapy. Oxford: Oxford University Press, [2016]. ISBN 978-0-19-963975-5.
 • KANTOR, Jiří, Svatava DRLÍČKOVÁ, Martina FRIEDLOVÁ, Jana WEBER, Jan KOUCUN, Martina KOMZÁKOVÁ a Lenka KRUŽÍKOVÁ. Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V Opavě: FPF SU v Opavě. [2014]. ISBN 978-80-7510-095-5.
 • POLEDŇÁK, Ivan. Hudebně pedagogické invence: výbor ze studií a statí k hudební pedagogice a výchově. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-229-6.
 • KOPECKÝ, Jiří, Jaromír SYNEK a Vít ZOUHAR. Hudební hry jinak : hry se zvuky a elementární komponování. První vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 224 stran. ISBN 9788074600661. info
 • ZELEIOVÁ, Jaroslava. Psychodynamické aspekty muzikoterapie : hudobnopedagogické a hudobnoterapeutické súvislosti. Vyd. 1. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. 229 s. ISBN 9788080824921. info
 • PEJŘIMOVSKÁ, Jitka a Jaroslava ZELEIOVÁ. Dimenzie muzikoterapie. Vyd. 1. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. 221 s. ISBN 9788080823313. info
 • The Oxford handbook of music psychology. Edited by Susan Hallam - Ian Cross - Michael Thaut. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2009. xiii, 585. ISBN 9780199298457. info
 • KANTOR, Jiří, Matěj LIPSKÝ a Jana WEBER. Základy muzikoterapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 295 s. ISBN 9788024728469. info
 • The Oxford handbook of medical ethnomusicology. Edited by Benjamin D. Koen - Jacqueline Lloyd - Gregory F. Barz - Karen Brummel-. Oxford: Oxford University Press, 2008. xi, 556. ISBN 9780199756261. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? : k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 8085917998. info
 • Clinical applications of music therapy in developmental disability, paediatrics and neurology. Edited by Colwyn Trevarthen - Tony Wigram - Jos De Backer. First published. London: Jessica Kingsley Publishers, 1999. 312 stran. ISBN 1853027340. info
 • SPOUSTA, Vladimír. Interdisciplinarita a mezioborové vztahy se zřetelem k uměnovýchovným předmětům. Red. Jan Sup, Milada Rabušicová, Zdenka Veselá. In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Roč. XLVI, řada pedagogická (U), č. 2, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 49-64. ISBN 80-210-1753-8. info
 • LINKA, Arne. Kapitoly z muzikoterapie. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 1997. 155 s. ISBN 8090183441. info
 • MOTTE-HABER, Helga de la., Reinhard KOPIEZ a Günther RÖTTER. Handbuch der Musikpsychologie. 2. Aufl. Laaber: Laaber Verlag, 1996. 600 s. ISBN 3-89007-329-8. info
 • Qualitative music therapy research : beginning dialogues. Edited by Mechtild Langenberg - Kenneth Aigen - Jörg Frommer. Gilsum: Barcelona, 1996. xv, 261. ISBN 0962408042. info
 • SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 130 s. ISBN 80-210-1196-3. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Jiří FUKAČ, Marie ŘEHOŘKOVÁ, Vladimír JŮVA a Jiří PELÁN. Metody a formy výchovy ve volném čase. Kultura a umění ve výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 82 s. ISBN 80-210-1275-7. info
 • DRÁBEK, Václav. Kreativita a integrativní hudební pedagogika v evropské hudební výchově: mezinárodní hudebně pedagogická konference: [sborník referátů přednesených na konferenci k 60. výročí Společnosti pro hudební výchovu konané ve dnech 20. – 21. 4.1994 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze]. Praha: Společnost pro hudební výchovu ČHS, 1994. info
 • SEDLÁK, František. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1989. 258 s. ISBN 80-7058-073-9. info
 • SEDLÁK, František. Hudba v rozvoji lidské osobnosti. In Sborník katedry hudební výchovy pedagogické fakulty 3. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 133 s. info
 • SPOUSTA, Vladimír. Výchova uměním na principu koordinace základních uměleckých druhů (S. Prokofjev: hudební pohádka Péťa a vlk). 1. vyd. Brno: Krajský pedagogický ústav v Brně, 1972. 37 s. info
 • SEDLÁK, František. Naučíme zpívat všechny děti? 1. vyd. Praha: Supraphon, 1967. 134 s. : i. info
Výukové metody
1. Kontaktní výuka:
Seminární výklad s prezentací, případové studie, společné čtení textů, multimediální ukázky, praktické ukázky, workshopy, skupinová diskuse. Setkání s expertem. Setkání s odborníkem z praxe, diskusní panel pozvaných expertů.
Případové studie a rešerše, demonstrace a srovnání stávajících přístupů v praxi. Kritické diskusní fórum. Terénní exkurse, návštěva partnerských pracovišť.
2. Online výuka:
Případové rešerše elektronických informačních zdrojů, online multimediální výukové materiály, elektronické studijní materiály.
3. Domácí příprava studenta: Četba k probíraným tématům, tvůrčí aktivity, hledání inspiračních zdrojů, seminární projekt v souladu s individuálním zájmem studenta.
Metody hodnocení
Závěrečný projekt
Informace učitele
https://www.musica.be/en/projects/meryc-conference-2019
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VH_332