VH_708 Igor Stravinskij and Issues of Neo-classicism

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (lecturer), prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Timetable
Thu 10:00–11:35 J22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky je jednak popis vývoje Stravinského tvorby z hlediska chronologického (tradiční rozdělení do jednotlivých období: ruské, neoklasicistní a seriální), zejména však postižení základních prvků skladatelova stylu (ty jsou uvedeny v tematických okruzích), a to bez ohledu na lineární vývoj. Zvláštní pozornost bude věnována neoklasicismu, a to z hlediska stylového i filosofického. V rámci tohoto stylu budou provedeny sondy do tvorby jiných skladatelů (Hindemith, Martinů aj.), ale též do oblasti výtvarného umění a literatury. Předmětem analýz bude zjistit, jak se jednotlivé tvůrčí individuality vyrovnávají s obecnými principy a kompozičními technikami uvedeného směru. Bude rovněž poukázáno na různá pojetí pojmu „neoklasicismus“ v odborné literatuře. Jednotlivé jevy budou dokumentovány na hudebních ukázkách, které jsou orientačně uvedeny v tematických okruzích.
Syllabus (in Czech)
  • Tematické okruhy 1. Úvod: přehled života a díla, loci communes skladatelova stylu, prameny a literatura. 2. Ruské kořeny: inspirace Puškinem a Čajkovským; tematika, pohádka (Pták Ohnivák, Mavra, Polibek víly). 3. Impresionistické podněty – Debussy: zvukový prostor, témbry (Slavík, Hvězdný král, Tři básně na japonskou lyriku). 4. Rytmika a melodika: řečové prvky v rytmu, folklorní a liturgické podněty (Svatba). 5. Filosofická východiska neoklasicismu: tradice a tradicionalismus, tradice a experiment, nadindividuální – individuální (Oktet, Introitus /T. S. Eliot in memoriam/). 6. Metoda práce s modelem, princip hry (Pulcinella). 7. Neoklasicismus: historické vymezení pojmu, hlavní znaky a představitelé (Pulcinella). 8. Antiwagnerovské – epické divadlo: nové výrazové prostředky pro zobrazení lidské tragédie (Příběh vojáka). 9. Antická tragédie jako model (Oedipus rex). 10. Princip číslované opery – „opery ve verších“ (The Rakes Progress). 11. Pohyb: antiromantické pojetí tance, vztah rytmu a choreografie (Symphony in Three Movements, Danses Concertantes). 12. Sváteční zobrazení mýtu: antické inspirace (Apollon Musagète, Persefona, Orfeus, Agon). 13. Serialismus: Stravinskij a „druhá vídeňská škola“ – shody a odlišnosti (Tři písně na japonskou lyriku, Kantáta, Threni, Monumentum pro Gesualdo da Venosa). 14. Duchovní hudba: polarita církevní a duchovní hudby (Žalmová symfonie, Mše, Canticum sacrum, Requiem canticles). Studijní literatura Adorno, Theodor Wiesegrund: Philosophie der Neuen Musik. Tübingen 1949. Andriessen, Louis – Schönberger, Elmer: The Apollonian Clockwork. On Stravinsky. Oxford University Press, Oxford – New York 1989. Ansermet, Ernest: Exkurs o Stravinském. Hudební rozhledy, XXVI (1973), č. 3, ss. 135-138. Bek, Josef: Avantgarda. Panton, Praha 1984. Bek, Josef: Hudební neoklasicismus. Academia, Praha 1982. Burde, Wolfgang: Strawinsky. Monographie. B. Schotts Söhne, Mainz 1982. Burian, Emil František: O moderní ruské hudbě. Praha 1926. Confronting Stravinskij: Man, Musician, and Modernist. University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 1986. Černý, Miroslav K.: K vymezení pojmu neoklasicismus. Hudební věda, XVII (1980), č. 4, ss. 305-312. Craft, Robert: Igor Stravinskij. Deník ze společných cest. Editio Supraphon, Praha l968. Doubravová, Jarmila: Žalmová symfonie. (Analytické zamyšlení.) In: Čas v hudbě, SČSKU, Praha 1984, ss. 44-56. Druskin, Michail Semjonovič: Igor Stravinskij, osobnost, dílo, názory. Editio Supraphon, Praha l981. Druskin, Michail Semjonovič: O západoeurópskej hudbe 20. storočia. Opus, Bratislava 1976. Erhardt, Ludwig: Balety Igora Strawinskiego. Polskie wydawnictvo muzyczne, Kraków 1962. Faltin, Peter: Igor Stravinskij. Bratislava l965. Griffiths, P. (and others): The Rakes Progress. Cambridge University Press, Cambridge 1982. Hell, Peter: The Rite of Spring. Cambridge University Press, Cambridge 2000. Hrabal, František: Svatba. In: František Hrabal, V kontextu tvorby, Arbor vitae, Praha 2006, ss. 90-105. Huizinga, Johan: Homo ludens. O původu kultury ve hře. Edice Ypsilon 13, Mladá fronta, Praha 1971. Kundera, Milan: Imrovizace na počest Stravinského. In: Host, XXII, 2006, č. 3, ss. 14-23. Kypta, František A.: Igor Stravinskij. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha l957. Mihule, Jaroslav: Martinů. Osud skladatele. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2002. Pečman, Rudolf: Bohuslav Martinů a stará hudba. Opus musicum, (XXXIV), č. 5, ss. 31-34. Brno 2002. Piňos Alois - Štědroň, Miloš: Prvky banality a jejich ironizace v soudobé hudbě. In: Opus musicum, III (1971), č.2, ss. 49-54. Schnierer, Miloš: Český a východoevropský neofolklorismus v artificiální hudbě 20. století. Deset studií od Janáčka k serialismu. Editio Moravia, Brno 2007. Schnierer, Miloš: Proměny hudebního neoklasicismu. Deset studií k dějinám hudy 20. století. Academia, Praha 2005. Schönberg, Arnold: Styl a idea. Arbor vitae, Praha 2004. Stahmer, Klaus: Ironizace banálního. Několik myšlenek o pozoruhodných pasážích v díle Bély Bartóka. Opus musicum, II (1970), č. 2, ss. 45-49. Stravinskij, Igor: Kronika mého života. Orbis, Praha l937. Stravinskij, Igor: Hudební poetika. Arbor vitae, Praha 2005. Stravinskij, Igor: Rozhovory s Robertem Craftem. Editio Supraphon, Praha - Bratislava l967. Sýkora, Pavel: Zápas Apollóna s Dionýsem. Sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského. In: SPFFBU H 41, 2006, ss. 193-204. Walsh, Stephen: Oedipus rex. Cambridge University Press, Cambridge 1993. Walsh, Stephen: Stravinsky. Macmillan Publishers Limited, London 2002. Walsh, Stephen: Stravinsky. A Creative Spring: Russia and France, 1882-1934. University of California Press, Berkeley – Los Angeles 2002. Walsh, Stephen: Stravinsky. The Second Exile: France and America 1934-1971. Pimlico, London 2007. Walsh, Stephen: The Music of Stravinsky. Oxford University Press, Oxford 1988. Zítek, O.: Harmonie a rytmika v díle Igora Stravinského. Listy Hudební matice Tempo I (1921), č. 1, ss. 2-7.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2010, Spring 2013, Autumn 2015.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/VH_708