VH_708 Igor Stravinskij and Issues of Neo-classicism

Faculty of Arts
Spring 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (lecturer), prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Timetable
Thu 14:10–15:45 J21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky je jednak popis vývoje Stravinského tvorby z hlediska chronologického (tradiční rozdělení do jednotlivých období: ruské, neoklasicistní a seriální), zejména však postižení základních prvků skladatelova stylu (ty jsou uvedeny v tematických okruzích), a to bez ohledu na lineární vývoj. Zvláštní pozornost bude věnována neoklasicismu, a to z hlediska stylového i filosofického. V rámci tohoto stylu budou provedeny sondy do tvorby jiných skladatelů (Hindemith, Martinů aj.), ale též do oblasti výtvarného umění a literatury. Předmětem analýz bude zjistit, jak se jednotlivé tvůrčí individuality vyrovnávají s obecnými principy a kompozičními technikami uvedeného směru. Bude rovněž poukázáno na různá pojetí pojmu "neoklasicismus" v odborné literatuře. Jednotlivé jevy budou dokumentovány na hudebních ukázkách, které jsou orientačně uvedeny v tematických okruzích.
Syllabus (in Czech)
  • Osnova a literatura: 1. Úvod: přehled života a díla, loci communes skladatelova stylu 2. Ruské kořeny: inspirace Puškinem a Čajkovským; tematika, pohádka (Pták Ohnivák, Slavík, Mavra) 3. Barva: východiska a proměny instrumentace (Petruška) 4. Rytmika a melodika: řečové prvky v rytmu, folklorní a liturgické podněty (Svatba) 5. Pohyb: antiromantické pojetí tance, vztah rytmu a choreografie (Symphony in Three Movements, Danses Concertantes, Orfeus, Agon) 6. Rituál: styčné body s expresionismem (Svěcení jara) 7. Antiwagnerovské - epické divadlo: nové výrazové prostředky pro zobrazení lidské tragédie (Příběh vojáka) 8. Neoklasicismus: historické vymezení pojmu, hlavní znaky a představitelé (Pulcinella) 9. Filosofická východiska pro neoklasicismus: tradice a tradicionalismus, tradice a experiment, princip hry (Hindemith: Malíř Mathis, Ludus tonalis; Stravinskij: Hra v karty) 10. Metoda práce s modelem: dva principy modelu (Polibek víly, Život prostopášníka) 11. Bachovské inspirace: neoklasicistní pojetí koncertu a concerta grossa (Houslový koncert, Martinů: Concerto grosso) 12. Mýtus: antické inspirace (Oedipus rex, Persefona, Apollon Musagètes) 13. Serialismus: Stravinskij a "druhá vídeňská škola" - shody a odlišnosti (Tři písně na japonskou lyriku, Kantáta, Threni, Monumentum pro Gesualdo da Venosa) 14. Duchovní hudba: polarita církevní a duchovní hudby (Žalmová symfonie, Mše, Canticum sacrum, Requiem canticles) STUDIJNÍ LITERATURA: Craft, Robert: Igor Stravinskij. Deník ze společných cest. Editio Supraphon, Praha 1968. Druskin, Michail Semjonovič: Igor Stravinskij. Osobnost, dílo, názory. Editio Supraphon, Praha 1981. Stravinskij, Igor: Hudební poetika. Arbor vitae, Praha 2005. Stravinskij, Igor: Kronika mého života. Orbis, Praha 1937. Stravinskij, Igor: Rozhovory s Robertem Craftem. Editio Supraphon, Praha-Bratislava 1967. Piňos, Alois - Štědroň, Miloš: Prvky banality a jejich ironizace v soudobé hudbě. Opus musicum, r. 3, č. 2, str. 49-54, 1971. Mihule, Jaroslav: Martinů. Osud skladatele. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2002. Pečman, Rudolf: Bohuslav Martinů a stará hudba. Opus musicum, r. 34, č. 5, str. 31-34. Brno 2002. (Další literatura bude doporučena během výuky.)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2010, Spring 2013, Autumn 2015.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2006/VH_708