EN

FF:VIKMB40 Výzkumy pro efektivní vzděl. - Informace o předmětu

VIKMB40 Výzkumy pro efektivní vzdělávání

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 Kabinet knihovnictví
Předpoklady
Předchozí absolvování VIKMA08 Informační chování je výhodou, ale nikoliv podmínkou. Pro předmět je ale vhodné mít předchozí znalosti na úrovni tohoto předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Popsat uplatnění výzkumů v různých oblastech vzdělávání;
Realizovat výzkum pro hodnocení lektora/učitele, studentů nebo efektivity vzdělávacího projektu různými formami;
Využít softwarů a online nástrojů pro výzkum efektivity vzdělávacího projektu i individuální vzdělávací aktivity studenta;
Rozpoznat rizika výzkumu vzdělávání a učinit kroky k jejich omezení;
Vizualizovat a interpretovat zjištěné poznatky
Osnova
 • 1. Vymezení pojmů (evaluace, hodnocení, LA, EDM), uplatnění výzkumů ve vzdělávání, smysl tématu a vymezení obsahu předmětu; hodnocení složek vzdělávacího systému: lektora/učitele, studentů, školy, systému, vč. hodnocení vědy a výzkumu
 • 2. Základní typy výzkumů ve vzdělávání: analýza vzdělávacích potřeb (před), akční (během) a evaluační (po) výzkum
 • 3. Modely měření efektivnosti vzdělávacích projektů: zaměření na najčastěji užívaný Kirkpatrickův model a rozdíly při tradičním a elektronickém vzdělávání; měření efektivity vzdělávání: kvalitativní a kvantitativní metody
 • 4. Měření reakce: dotazníky (např. dotazník 1. dojmu), obsahová analýza, kreativní techniky (např. formou výtvarných činností nebo obrazových asociací); nástroje pro výzkumy ve vzdělávání: Student Assessment of Learning Gains, Student Opinion Survey of the Learning Process, Learning Effectiveness Survey…
 • 5. Měření vzdělávání: znalostní testy (pretest/postest, s kontrolní skupinou, s časovou prodlevou…), hodnocení dle modelových situací, sebehodnotící metody
 • 6. Měření chování: rozhovory, pozorování (strukturované hodnocení činností pracovníka, mystery techniky, development centra), 360° zpětná vazba (popř. 180° zpětná vazba), akční plány a reálné úkoly po vzdělávání
 • 7. Měření výsledků: ROI, vývoj ekonomických ukazatelů, analýza snížení nákladů, efektivity nákladů, zvýšení prodeje, zrychlení práce při zachování kvality…
 • 8. Hodnocení průběžných metodik, výzkumný projekt/žádost
 • 9. Learning analytics: vymezení přístupu, témat a vztah k pedagogickým teoriím, funkce systémů podporující LA, intervence založená na analýze, personalizace a adaptivita ve vzdělávacím procesu
 • 10. Techniky a metody LA: statistika, BI, webová analýza, operační výzkum, umělá inteligence a datamining, analýza sociálních sítí…
 • 11. Learning analytics prakticky: analýza záznamů v LMS, SW pro LA (SNAPP, LOCO-Analyst, SAM, BEESTAR INSIGHT), dále Moodle, Elluminate, Blogs, Netvibes, VUE, Hunch, SNAPP, Diigo/Delicious, NodelXL, Gephi, ManyEyes, RealTime Sprinter, OECD Factbook, Gapminder, Darwing Awereness Engine, NodeXLPajek, SenseMaker, NetDraw, NVivo, piwik, google analytics, Cohere
 • 12. Evaluace informačního systému a technologie ve vzdělávání
 • 13. Zásady soukromí a etiky práce při LA, vyvážení pedagogického přístupu se zjištěnými daty, vizualizace (dat, sítí učených, konceptuální znalosti) a interpretace zjištění
Literatura
  doporučená literatura
 • COOPER, Adam. A Brief History of Analytics. CETIS Analytics Series [online]. November 2012, roč. 1, č. 9 [cit. 2013-10-01]. ISSN 2051 - 9214. Dostupné z: http://publications.cetis.ac.uk/wp-content/uploads/2012/12/Analytics-Brief-History-Vol-1-No9.pdf
 • Learning Analytics [online]. November 2012 [cit. 2013-10-01]. ISSN 2221-8378. Dostupné z: http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214711.pdf
 • SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 254 s. ISBN 978-807-3677-787.
 • KILLEDAR, Manoj. Effectiveness of Learning Process Using "Web Technology" in the Distance Learning System. TOJDE. Eskisehir, Turkey: Anadolu University, roč. 9, č. 4. ISSN 1302-6488. Dostupné z: http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde32/pdf/article_8.pdf
 • PHILLIPS, Rob, Carmel MCNAUGHT a Gregor KENNEDY. Evaluating e-learning : guiding research and practice. 1st pub. New York: Routledge, 2012. xxviii, 20. ISBN 9780203813362. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 9788073151850. info
 • ŠVEC, Štefan. Metodologie věd o výchově : kvantitativně-scientické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Translated by Jana Cacková. České rozš. vyd. Brno: Paido, 2009. 302 s. ISBN 9788073151928. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení prvků výzkumných metod, samostatná práce při zpracování individuální evaluace předmětu
Metody hodnocení
Prezenční studenti: min. 10 aktivních účastí na přednáškách/cvičeních, z toho 1 v termínu prezentace výzkumné žádosti, splnění min. 9 dílčích úkolů řešených na cvičeních s případným samostatným dokončením, zpracování výzkumu (evaluace vybraného předmětu na KISK) s fázemi popsanými při prvním setkání (projektová žádost, výzkumný nástroj, prezentace výsledků s diskuzí + dobrovolné prvky) Kombinovaní studenti: min. 5 aktivních účastí na přednáškách/cvičeních, z toho 1 v termínu prezentace výzkumné žádosti, splnění min. 4 dílčích úkolů řešených na cvičeních s případným samostatným dokončením, zpracování výzkumu (evaluace vybraného předmětu na KISK) s fázemi popsanými při prvním setkání (projektová žádost, prezentace výsledků s diskuzí + dobrovolně výzkumný nástroj a další prvky)
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2014/VIKMB40