UZB004 Psychologie pro učitele

Filozofická fakulta
jaro 2004
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zdeněk Stránský (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Rozvrh
Po 7:30–8:15 7, Po 8:20–11:35 bílá lab.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UZB004/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
UZB004/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
UZB004/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
UZB004/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
UZB001 Psychologie pro učitele
absolvování předmětu Psychologie pro učitele (UZB001)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Cíle předmětu
Předmět nabízí studentům připravujícím se k učitelskému povolání na základních a středních školách základní teoretické a praktické informace, poznatky a metody nejen pro efektivní vyučování a řešení různých výchovných situací, ale klade si za cíl přispět šířeji k porozumění žákům i sobě samému, ke zvládání komunikace ve škole i v osobním životě, k podpoře zdravého vývoje žáků i učitelů.
Osnova
  • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako věda o člověku, psychologické vědní disciplíny - jejich klasifikace, předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména ve výchovné praxi. Psychologická příprava učitelů. 2. Základní metody v psychologii - pozorování a sebepozorování /introspekce/,experiment /přirozený a laboratorní/, rozhovor /interview/, dotazníky, rozbor /analýza/ výsledků činnosti, testy, biografická metoda, sociometrická metoda. Poznávání žáka učitelem. Pedagogicko-psychologická charakteristika žáka a jeho vývoje. 3. Základní pojmy psychologie - psychika, vědomí, nevědomí, prožívání, chování a další. Základní znaky a funkce psychických jevů.Třídění psychických jevů: a/ psychické procesy - poznávací procesy /vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč/ - procesy paměti /zapamatování, uchování, vybavení/ - motivační (citové a volní) b/ psychické stavy - stavy pozornosti - citové stavy /nálady/ c/ specifické získané dispozice /dílčí psychické předpoklady k činnostem/ - vědomosti - dovednosti /senzomotorické, intelektové, sociální/ - návyky - zájmy - postoje d/ psychické vlastnosti /vlastnosti osobnosti/ - schopnosti - rysy osobnosti - temperament - charakter Charakteristika jednotlivých psychických jevů /procesů a stavů/ a možnosti jejich utváření a rozvoje učitelem. 4. Činnost, základní druhy lidské činnosti /hra, učení, práce/. 5. Náročné životní situace, techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. 6. Osobnost /pojem a struktura, subsystémy osobnosti - motivace; schopnosti; rysy osobnosti, temperament, charakter/. 7. Pojem a podstata psychického vývoje; fylogeneze a ontogeneze psychiky; zákonitosti duševního vývoje; činitelé duševního vývoje /biologické, činitelé vnějšího prostředí, výchova, vlastní aktivita člověka - sebevýchova, sebevzdělávání/. 8. Charakteristika jednotlivých vývojových období člověka - prenatální, novorozenecké, kojenecké období, období batolete, předškolní věk, mladší školní věk (+), období puberty /dospívání/ (+), období adolescence /mládí/ (+), období dospělosti /mladší, střední a starší/ (+), období stáří. /Pozn. zaměření především na období označené +/ 9. Učení - pojem, druhy - podmiňování, percepčně motorické učení, verbální učení, pojmové učení, učení řešení problémů /L. Maršálová/, další třídění - např. senzomotorické učení, učení poznatkům, učení metodám řešení problémů, sociální učení /J. Čáp/ atd. 10. Zákony učení - zákon motivace /vnější a vnitřní motivace/, zákon zpětné informace, zákon opakování, zákon transferu /specifický a nespecifický transfer oboustranný /bilaterální/ transfer, interference/. 11. Osvojování vědomostí, dovedností a návyků Metody učení a studia. Doporučení pro žáky a studenty, jak se učit. Styly učení žáků a studentů. 12. Činitelé ovlivňující efektivnost a výsledky vyučovacího procesu (související s učícím se jedincem, se situací, v níž učení probíhá, s učivem, s osobností učitele). 13. Tvořivost /kreativita/ a její rozvíjení ve vyučování. Pojem tvořivosti, faktory tvořivosti, vývoj tvořivosti, etapy tvořivého procesu, úrovně tvořivosti, činitelé a podmínky záměrného rozvíjení tvořivého myšlení žáků, postavení tvořivého žáka v třídním kolektivu. 14. Psychologické základy didaktických zásad - zásada názornosti, aktivity, uvědomělosti, spojení teorie s praxí, individuálního přístupu k žákům, přiměřenosti, soustavnosti a následnosti, trvalosti, vědeckosti, výchovného vyučování. 15. Neprospěch učebních výkonů žáků - jeho příčiny - podmíněné osobností žáka, osobností učitele, rodinou žáka, školou - a jejich odstraňování. 16. Psychologické aspekty zkoušení, hodnocení a klasifikace učebních výkonů žáků - psychologický význam zkoušení a hodnocení, funkce zkoušení a hodnocení, druhy zkoušek /ústní, písemné, praktické/; předzkouškové a zkouškové stavy - tréma a její zmírňování ze strany učitele a žáka. 17. Osobnost učitele - přístupy a metody ke zkoumání osobnosti učitele, požadavky na osobnost učitele, osobnost učitele z pohledu žáků, některé typologie učitelských osobností (např. W.O. Döring, E. Luka, E. Vorwickel, Ch. Caselmann, I.P. Pavlov - aplikace, Z. Zaborowski, H.H. Anderson, A.W. Aleck), vývoj a utváření osobnosti učitele. 18. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření /složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem, činitelé vztahu učitele k žákovi, některé typické druhy vztahů učitelů k žákům; činitelé vztahu žáka k učiteli/. 19. Psychologické aspekty výchovy a jejích jednotlivých prostředků; požadavky; odměny a tresty; přesvědčování; působení slovní a mimoslovní, přímé a nepřímé; hraní rolí; působení modelů; způsoby /styly/ výchovy; aktivnost osobnosti, koncepce já a sebevýchova. 20. Psychologický rozbor výchovných obtíží /např. lhaní, podvody, záškoláctví, krádeže, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agresivita, sebevražedné úmysly /pokusy/ atd./. Převýchova. 21. Duševní zdraví a duševní poruchy /psychózy, neurózy, psychopatie a oligofrenie/. 22. Člověk a společnost. Proces socializace, sociální učení /formy sociálního učení/. 23. Sociální skupiny, jejich druhy a formativní působení. Školní třída jako malá sociální skupina. 24. Sociální styk - charakteristika a struktura. Sociální komunikace /verbální a nonverbální/, sociální interakce a sociální percepce /vnímání/ a jejich výchovné aspekty ve školních podmínkách. 25. Sociální postoje - charakteristika, utváření, změny a pedagogické aspekty sociálních postojů.
Literatura
  • Čáp, Jan, Mareš, Jiří. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 656 s. ISBN 80-7178-463-X.
  • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
  • ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3. info
  • DRLÍKOVÁ, Eva. Učitelská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1992. 374 s. ISBN 8008004339. info
  • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učitel'ov. [Ďurič, 1977]. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1977. 592 s. info
  • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
  • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie [Řezáč, 1998]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
Metody hodnocení
přednáška a seminář, výstup: zápočet a zkouška (didaktický test a ústní zkouška)
Informace učitele
Rozšířený seznam literatury je uveden v sylabu na webových stránkách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.