FAV252 Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr., BcA. Andrea Slováková (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 21. 2. 12:30–15:45 C34, Pá 1. 3. 12:30–15:45 C34, Čt 7. 3. 12:30–15:45 C34, Čt 14. 3. 12:30–15:45 C34, Čt 21. 3. 12:30–15:45 C34, Čt 28. 3. 12:30–15:45 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška s hosty přiblíží studentům proces vývoje, výroby, financování a distribuce dokumentárních filmů. Kurz bude hlouběji zaměřen na otázky dramaturgie, a to jak ve vztahu ke konkrétnímu dílu, tak k širším producentským záměrům či skladbě programu v rámci televizí, na produkční procesy a na rozbor různých distribučních kanálů, včetně umisťování v rámci festivalového okruhu či online distribuce.
Proces vzniku dokumentárního filmu se v mnohém liší od dominantní části kinematografie, hraného filmu. Místo psaní scénáře probíhá vývoj projektu zahrnující často terénní či historický výzkum, rešerše, rozhovory s postavami, investigativní postupy či práci v archivech. Dokumentární filmy vyžadují odlišné distribuční strategie a i trh s nimi má svoje specifika. V mnohém se naopak dokumenty hraným filmům přibližují: i v postkomunistických zemích jsou již běžnou součástí kinodistribuce, mají své místo na filmových festivalech, u velkých projektů se počítá se srovnatelnými (často mezinárodními) rozpočty.Přednášky se zaměří především na současný evropský kontext a české prostředí, s průhledy do vývoje posledních dvaceti let.
Cíl kurzu: na konci kurzu má mít student představu o procesu vzniku a distribuce dokumentárních filmů.
Osnova
 • I. + II. Dramaturgie (evropský dokument)
 • kreativní dramaturg dokumentárního filmu / dramaturg v televizi (commissioning editor) – jeho role a kompetence / fáze developmentu dokumentárního projektu / financování developmentu / dramaturgie během produkce a postprodukce / vývojové workshopy, pitching fora, tréninkové programy – jejich geneze, vliv na podobu dokumentárního filmu a aktuální evropská mapa
 • III. + IV. Dramaturgie (český dokument)
 • vývoj role dramaturga dokumentárního filmu po r. 89 / model dramaturgie ve veřejnoprávní vs. komerční televizi / vývojové a tréninkové workshopy, účast na pitching forech a vliv na podobu filmu
 • V. + VI. Produkce (evropský dokument)
 • kreativní producentství na poli dokumentárního filmu / producent vs. produkční / evropské koprodukce / možnosti financování dokumentárního filmu / specifické otázky výroby dokumentů a některých žánrů (časosběr, angažovaný film.)
 • VII. + VIII. Produkce (český dokument)
 • kreativní producentství na poli dokumentárního filmu / producent vs. produkční / český dokument v koprodukcích / možnosti financování dokumentárního filmu / specifické otázky výroby dokumentů a některých žánrů
 • IX. + X. Distribuce (evropský dokument)kdy a jak probíhá stanovení distribuční strategie / kinodistribuce dokumentárních filmů / televizní akvizice / trhy dokumentárních filmů / role sales agentů / dokumentární filmy ve festivalovém okruhu / různé modely online distribuce / cílený a virální marketing dokumentárních filmů
 • XI. + XII. Distribuce (český dokument)
 • čeští distributoři dokumentárních filmů / kinodistribuce / jak probíhají jednání o distribuci a stanovení strategie / prodeje do zahraničí / festivaly dokumentárních filmů a jejich role pro český dokument
Literatura
  povinná literatura
 • Šafařík, Petr: Česká autorská dokumentaristika a mezinárodní koprodukce. In: Slováková, A., ed. DO: revue pro dokumentární film. Jihlava: JSAF, 2007, s. 97-117. ISBN 978-80-87150-01-6.
 • Ex Oriente Film Handbook. Praha: Institut dokumentárního filmu, 2007
  doporučená literatura
 • DO I. – VI. sborník textů o dokumentu (vybrané texty doporučené na jednotlivých přednáškách). Jihlava: JSAF, 2003 – 2012.
 • Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Nakladatelství AMU a JSAF, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0
 • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
Výukové metody
Přednášky s ukázkami a diskuse s hosty.
Termíny blokové výuky: 21.2., pátek 1. 3. , 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. a 26. 4. vždy od 12:30 do 15:45 hod.
Metody hodnocení
Kolokvium má 2 části:
a) písemnou – tři texty (specifikace viz níže): termín odevzdání do 10.5.2013 e-mailem na adresu andreas@dokument-festival.cz,
b) ústní – rozprava nad odevzdanými texty: termín na konci května (bude upřesněno do konce výuky kurzu).
Písemná část: každý student připraví tři kratší texty:
1. shrnutí jednoho z témat přednášek, za použití primárních pramenů a citací z diskuse s hostem (v rozsahu 5 NS),
2. slovníkové heslo vybraného pojmu, o němž se bude v rámci přednášky mluvit (2 NS),
3. vlastní definici dokumentárního filmu (2 NS).
Informace učitele
PhDr. BcA. Andrea Slováková (nar./b. 1981)
Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde je v postgraduálním studiu. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU. Od r. 2003 do března 2011 působila ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, v posledních letech jako ředitelka pro publikační činnost. Nadále pro něj dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. Publikuje texty o filmu v různých periodicích (například Cinepur, Kino Ikon, A2), byla editorkou Dok.revue (příloha týdeníku Respekt) a šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentu DO. Od r. 2012 působí jako ředitelka Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Natočila například portrét matematika Petra Vopěnky (2006), film o mracích "Oblaka" (2007) a esej o dohlížecích mechanizmech "Nadohled" (2011).
She studied Mass Media Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, after graduation received the degree PhDr. Graduated also from Film Science at the Philosophical Faculty of Charles University, where is now as postgraduate student. She studied documentary film-making at FAMU in Prague. Since 2003 until March 2011 she worked in the management of Jihlava International Documentary Film Festival, in the last years as the director for publishing activities. Now she continues in programming of experimental films. She publishes articles in different magazines (e.g. Cinepur, Kino Ikon, A2) and was an editor of bimonthly Dok.revue and editor-in-chief of the annual anthology of texts on documentary called DO. From 2012 she is the director of AMU Press – puhlishing house of Academy of Performing Arts in Prague. As an artist, she made the portrait of Czech mathematician Petr Vopěnka (2006), film about clouds called "Clouds" (2007) or film essay about supervision mechanisms "In Sight" (2011).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Kurz probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2013/FAV252