VIKBB66 Informační společnost

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 zruseno C21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice informační společnosti a změn, které přináší. Zdůrazněn bude především rozměr informační revoluce, antropologické a etické aspekty změn, změny v učení a vzdělávání atp. Důraz bude kladen nejen na analýzu moderních trendů a témat, ale také na četné filosofické a historické exkurzy, které poskytnou posluchačům širší a méně obvyklý rozměr chápání vybraných problémů.
Osnova
 • Komunikace; písmo a řeč
 • Historie informatiky
 • Informační revoluce
 • Technologické změny
 • Ekonomické změny, změny v managementu
 • Společenské změny, nová povolání
 • Změny v umění a kultuře
 • Sociální informatika
 • Učící se společnost
 • Nové formy vzdělanosti
 • Učitel a student v 21. století
 • Etické problémy a dilemata
 • Filosofické problémy a informační společnost
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal. Deset trendů ICT, které změní knihovny i informační vzdělávání. In INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2013. 8 s. ISSN 1801-2213.
 • BARTOŠEK, Miroslav. Open Access - otevřený přístup k vědeckým informacím: Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. 2009, roč. XX, č. 2, s. 1-7. Dostupný z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html. ISSN 1212-0901
 • ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Studia paedagogica, 2013, 54.11: 101-118.
 • FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation. Retrieved September, 2013, 7: 2013.
 • ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 1-6. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/122.html
 • SIEMENS, George. Connectivism: A learning theory for the digital age. International journal of instructional technology and distance learning, 2005, 2.1: 3-10.
 • TRTÍKOVÁ, Ilona. Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí. ProInflow [online]. 21.08.2012 [cit. 07.07.2014]. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/vedecka-komunikace-sdileni-informaci-v-ramci-odborne-zamerenych-socialn
 • VAN HARMELEN, M. Design trajectories: four experiments in PLE implementation. Interactive Learning Environments [online]. 2008, vol. 16, issue 1, s. 35-46 [cit. 2013-06-30]. DOI: 10.1080/10494820701772686. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10
  neurčeno
 • IRWIN, Alan. Constructing the scientific citizen: science and democracy in the biosciences. Public understanding of science, 2001, 10.1: 1-18.
 • MCLUHAN, Marshall. The medium is the message. Media and cultural studies: keyworks, 1964, 129-138.
 • MOORE, Gordon. Progress in Digital Integrated Electronics. IEEE, IEDM Tech Digest. 1975 pp.11-13.
 • Johann Gutenberg: The Gutenberg Bible. Harry ransom center: The Univeristy of Texas at Austin [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z: http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/gutenbergbible/pages/#top
 • ROBINSON, Kenneth. How schools kill creativity. TED [online]. 2006 [cit. 2014-07-07]. Dostupné z:http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
 • E-Citizen. Sunderland: CiA Training, 2004. ISBN 978-186-0052-385.
 • JUDY, E. O., et al. The Role of ARPA in the Development of the ARPANET, 1961-1972. IEEE Annals of the History of Computing, 1995, 17.4: 76-81.
 • OECD Information technology outlook ICTs and the Information Economy 2002 Edition - ICT diffusion and the digital divide. In: OECD [online]. Paris, 2002 [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: http://www.oecd.org/internet/ieconomy/37620159.pdf
 • HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti. The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Available at SSRN 2271971, 2015.
Výukové metody
Bloky přednášek jsou prokládány diskusními workshopy.
Metody hodnocení
Aktivní účast, zpracovaná esej na zvolené téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.