VIKBB51 Filozofie informace

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (přednášející)
Mgr. Marek Timko, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:50–12:25 212
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmětem filozofie informace je jednak hledání nejobecnější odpovědi na otázku po povaze informace, překračující jednotlivé disciplíny, kde se s pojmem informace pracuje, jednak snaha o využití metodologie informačních věd při řešení filozofických problémů. Kurz se proto zaměří v prvé řadě na hledání nejobecnější definice informace a na její uvedení do souvislosti se základními filozofickými otázkami jako „co je bytí“, „co je pravda“, „co je věda“, „co je dobro“, „kým je člověk“, „co je lidská společnost“, ve druhé řadě na analýzu jednotlivých filozofických problémů pomocí metod a pojmů vzniklých na půdě informační vědy (konceptuální analýza, myšlenkové mapy, entitně-relační pojmový model apod.). Cílem předmětu je ukázat filosoficko-reflexivní přístup k předmětům jako je Informační věda, Informační etika, Informace, komunikace a myšlení a mnohých dalších, nebo naopak uvést již získané poznatky z těchto předmětů do širších filozofických souvislostí.


Na konci tohoto kurzu bude student:
a) schopen analyzovat pojmy a hledat souvislosti mezi nimi;
b) znát základní filozofické přístupy k pojmu informace;
c) orientovat se v základních filozofických problémech a v jejich vztahu k otázkám informační vědy,;
d) vést filozoficky orientovanou diskusi o pojmech užívaných v informační vědě.
Osnova
 • Co je filosofie
 • Filosofie vědy
 • Filozofie informace
 • Informační logika
 • Informační epistemologie
 • Informační kosmologie
 • Informační ontologie
 • Informační antropologie
 • Informace a mysl – umělá inteligence
 • Informační etika
 • Informační estetika
 • Informační společnost
Literatura
  povinná literatura
 • SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 6. rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 4.). Praha: Vyšehrad, 2010, 363 s. Moderní myšlení. ISBN 978-807-4290-565.
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Michal. Informace jako antropologický fenomén. Brno: Flow, 2015. 99 s. ISBN 978-80-88123-08-8. info
 • FLORIDI, Luciano. The philosophy of information. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2011. xviii, 405. ISBN 9780199232390. info
 • GLEICK, James. Informace: historie. Teorie. Záplava. 1. vyd. Praha: Argo/Dokořán, 2013, 396 s. ISBN 978-80-7363-415-5.
 • HAEFNER, Klaus a Wolfgang HOFKIRCHNER. The quest for a unified theory of information: proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1999. xxxiii, 59. ISBN 90-5700-53
 • KROB, Josef. Gnoseologie: od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2006, 155 s. ISBN 8021039949.
 • RŮŽIČKA, Michal. Informace a dobro. Vyd. 1. Praha: Ježek, 1993, 82 s. ISBN 8090162525.
 • STODOLA, Jiří. Informace, komunikace a bytí : fragment realistické informační vědy. 1. vyd. Brno: Jiří Stodola, 2010. 146 s. s.n. ISBN 978-80-254-7996-4. info
 • STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 437. ISBN 978-80-210-8011-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8011-2015. Digitální knihovna FF MU info
 • STONIER, Tom. Informace a vnitřní struktura vesmíru. 1. vyd. Praha: BEN, 2002, 160 s. ISBN 80-7300-050-4.
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice. Edited by Erazim Kohák. 3. upr. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 269 s. ISBN 9788021054257. info
Výukové metody
Kurz bude probíhat formou přednášek tří vyučujících, jejichž názory na filozofické otázky se v některých případech liší (např. na primát epistemologie před ontologií, na základní filozofickou kategorii substance apod.). Vyučující přednesou své pojetí vybraných problémů a následně bude probíhat diskuze mezi nimi a studenty.
Metody hodnocení
75 % účasti na přednáškách a aktivní účast v diskuzi (pro kombinované studenty existuje možnost dvou rozprav nad tématy 1-6 a 7-12, které prokáží pochopení a vlastní reflexi témat).
Esej a rozprava nad ní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.