AES_707 Seminář statistiky pro archeology

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Pajdla (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–13:40 L11
Předpoklady
Bakalářským a magisterským studentům/kám archeologie doporučujeme nejprve absolvovat předmět AEM_02 Vědecké vyhodnocení archeologických dat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s kvantitativními metodami používanými v archeologii. Představeny budou základní statistické pojmy, deskriptivní statistika a související vizualizace pro jednu proměnnou, vztah dvou proměnných a hlavní důraz bude kladen na práci s vícerozměrnými soubory dat, redukci dimenzí v daných souborech, shlukování a další metody. Jednotlivá probíraná témata budou představena na příkladech využívajících konkrétní archeologická data s cílem získat objektivní a reprodukovatelné informace k široké škále archeologických problémů, od datování archeologických struktur po srovnávání souborů artefaktů, jejich variability atd. Výuka bude probíhat v programovacím jazyku R.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
porozumět základním statistickým pojmům;
vytvořit a interpretovat základní grafy;
vypočítat a interpretovat míru závislosti mezi proměnnými;
zvolit a aplikovat vhodnou kombinaci metod pro analýzu vícerozměrných dat;
připravit vícerozměrná data pro zvolenou metodu analýzy;
interpretovat výsledky vybraných vícerozměrných statistických analýz (PCA, CA aj.);
pracovat v jazyce R.
Osnova
 • Kvantitativní metody v archeologii: úvod.
 • Základní statistické pojmy.
 • Typy proměnných.
 • Struktura a příprava dat.
 • Software: skriptovací jazyky vs klikací programy, reprodukovatelnost. Úvod do jazyka R.
 • Deskriptivní a inferenční statistika.
 • Grafy pro jednu proměnnou, charakteristiky centrální polohy a variability, distribuce dat.
 • Vztah dvou proměnných, korelace.
 • Vícerozměrná data, redukce dimenzí.
 • Shlukování (k-means, hierarchické).
Literatura
  doporučená literatura
 • CARLSON, David L. Quantitative Methods in Archaeology Using R. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. info
 • BARCELO, Juan A. a Igor BOGDANOVIC. Mathematics and Archaeology. 1. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2015. info
 • HEBÁK, Petr. Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2013. 877 s. ISBN 9788073331054. info
 • DRENNAN, Robert D. Statistics for archaeologists : a common sense approach. Second edition. New York: Springer, 2010. xv, 333. ISBN 9781441960719. info
 • MELOUN, Milan, Jiří MILITKÝ a Martin HILL. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 449 s. ISBN 8020013350. info
 • SHENNAN, Stephen. Quantifying archaeology. 1. vyd. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988. info
Výukové metody
Hodiny se budou skládat z teoretického úvodu následovaného individuální/skupinovou prací na vyhodnocení příkladových dat a následně vhodných dat účastníků kurzu.
Metody hodnocení
Pro splnění kurzu je nutná aktivní účast na hodinách a vypracování zadaných domácích úkolů na platformě DataCamp.
Informace učitele
Semináře budou probíhat v termínech 21. 2., 28. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., dále domácí příprava.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Seminář bude probíhat v následujících termínech: 21. 2., 28. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AES_707