PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na teoretické a metodologické poznatky osvojené v magisterském studiu psychologie a dále je rozšířit a prohloubit, zejména s ohledem na sledování aktuálních trendů a jejich využití v plánování výzkumných projektů.
Výstupy z učení
Student bude disponovat znalostmi klasických i nových modelů a teorií v psychologii, které využije ve své disertační práci a dokáže je uvést v širším významovém rámci, vysvětlit s ohledem na zkoumaný problém a kriticky zhodnotit – diskutovat jejich přínosy a možná omezení. Student musí prokázat komplexní znalosti celé oblasti filozofie vědy, metodologie a výzkumné metody, bude schopen používat adekvátní odbornou terminologii a získané poznatky uplatní ve své vlastní výzkumné práci.
Osnova
 • Uvedení do problematiky vědeckého poznání. Cesty poznání. Common sense jako východisko všeho poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Teorie a empirie. Zkušenost a poznání. Vymezení vědy předmětem zkoumání, metodou, jazykem, sumou dat a faktů, teorií a modelů a lidí kolem vědy. Klasifikační, explikační, predikční, verifikační a rozhodovací funkce vědeckého poznání. Kauzalita a finalita. Nepravá kauzalita - kondicionalita, koincidence jevů. Uzavřený a otevřený systém. Lidský jedinec jako dynamický systém a možnosti kauzální interpretace vztahů mezi psychickými jevy. Co je metodologie. Pojmy metoda, metodika, technika. Základní metody v psychologii - pozorování rozhovor, experiment, analýza produktů. Extrospekce a introspekce. Objektivní a subjektivní ve vědeckém poznání. Pozitivistické fenomenologické propozice v metodologii. Hermeneutika. Povaha dat a faktů. Nomotetické a idiografické paradigma v psychologii. Logika vědeckého poznání. Indukce, dedukce a abdukce. Dvouhodnotová a vícehodnotová logika. Výroky o množinách. Množinové operace. Třídění. Relace. Jazyk vědy. Termín a pojem. Utváření pojmů. Konstrukt. Sémantika. Definice a jejich typy. Předmět a objekt výzkumu. Psychické jevy. Předmět výzkumu v blízkých vědách - sociologii, antropologii, politologii, lingvistice atd. Problém. Poznané a nepoznané. Problém jako znalost o neznámém. Problém jako otázka. Úloha otázky ve vědě. Otázky typu "zda", "který", "proč". Teorie jako řešení vědeckého problému. Struktura vědeckých teorii. Axiom a teorém. Axiomatická, hypotetická a empirická vrstva teorií. Ověřování teorií. Hypotézy. Kvantifikace a měření v psychologii. Typy škál. Operacionální definování. Proměnné a invarianty. Typy proměnných ve výzkumu. Výzkumné a intervenující proměnné. Kontrola proměnných ve výzkumu. Validita měření a reliabilita. Typy validity. Zjišťování a zvyšování reliability. Kvalitativní přístup ve výzkumu. Kvalita a kvantita. Deskriptivní, klasifikační a explikační funkce kvalitativního přístupu. Etnografická metoda v psychologii. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Náhodný a systematický výběr. Výzkumné projekty se dvěma a více skupinami. Velikost výběrového souboru. Interní a externí validita výzkumu. Ekologická validita. Zajištění validity. Typy výzkumů z hlediska výzkumné strategie. Výzkumy experimentálního a korelativního typy. Prospektivní a retrospektivní výzkumy. Experiment, kvazi-experiment a ex-post facto výzkum. Vývojové výzkumné projekty. Průřezový a longitudinální výzkum. Zrychlený longitudinální výzkum. Projektování výzkumu. Ideový a technický plán. Zpráva o výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • Goodwin, K. A., Goodwin, C. J. Research in Psychology: Methods and Design, 8th Edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2016.
 • Mertens, D. M. Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods, 4 th Edition. Los Angeles: SAGE, 2014.
 • Field, A. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 5th Edition. Los Angeles: SAGE, 2017.
 • Willig, C., Rogers, W. S. The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology, 2th Editon. Los Angeles: SAGE, 2017.
 • Weiner, I. B. (Series Ed.), Schinka, J. A., Velicer, W. F. (Vol. Ed.). Handbook of psychology: Vol. 2. Research Methods in Psychology (2nd. ed.). New York: Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-61904-9.
 • Weiner, I. B. (Series Ed.), Graham, J. R., Naglieri, J. A. (Vol. Ed.). Handbook of psychology: Vol. 10. Assessment Psychology (2nd. ed.). New York: Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-61904-9.
 • Kuhn, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997.
 • Popper, K. R. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, 1997.
 • Feyerabend, P. K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001.
Výukové metody
Přednášky, samostatné studium, skupinová diskuse. Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Tři týdny před zkouškou předložit studii na zadané teoreticko-metodologické téma v rozsahu min. 5 normostran. Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace - každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.