TIM_M_026 Kulturální studia pro digitální média

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Jansa (přednášející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N21
Předpoklady
Student je schopen kritického čtení textů v českém i anglickém jazyce. Hodiny probíhají v češtině. Kurz je primárně určen studentům Teorie interaktivních médií, kteří studují v magisterském programu. Vítáni jsou ale i studenti z jiných oborů. Kapacita kurzu je omezena.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kulturální studia jsou interdisciplinárním zkoumáním vztahů kultury a společnosti, často překračují hranice oborů a neopovrhují tzv. nízkým uměním a tzv. masovou kulturou, protože i ty jsou významným znakem své doby. Zajímají se o kulturní produkty a fenomény (od módy přes média po subkulturní slang), o mechanismy jejich fungování i o kulturní reprezentaci – znaky i významy, kterými ideologicky působí na konzumenta. Digitální (novo-mediální/interaktivní) umění je kulturním fenoménem a nedílnou součástí kulturní produkce a spotřeby. Pro jeho studium proto není nutné využívat pouze aparátu uměnověd, ale hledat kombinace metod a teorií, které dokáží poskytnout základ pro komplexnější pochopení daného jevu. Cílem kurzu je, aby si student významně rozšířil teoretický a metodologický aparát, který umožni kritické zkoumání digitálního (novo-mediálního/interaktivního) umění a souvisejících témat, které stojí v centru zájmu oboru Teorie interaktivních médií, jakožto součást lidské kultury, kulturní produkce a konzumace. Student se bude orientovat v oboru kulturálních studií, porozumí základním tezím a dokáže aplikovat vybrané analytické metody na vlastní výzkumný problém.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • - pojmenovat a vysvětlit základní přístupy Kulturálních studií;
 • - vysvětlit pozici digitálního (interaktivního/novo-mediálního) umění v rámci studia kultury;
 • - aplikovat vybrané teoretické a metodologické přístupy Kulturálních studií na předmět zkoumání oboru Teorie interaktivních médií;
 • - připravit metodologii výzkumu;
 • - navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu výzkumu kulturního fenoménu;
 • - vybrat vhodné výzkumné metody;
 • - prezentovat výzkumný projekt a obhájit jej.
 • Osnova
  • Úvod do kurzu. Co jsou kulturální studia a TIM jako součást studia kultury
  • Obsahy, publika a významy
  • Ideologie, moc a subjektivita
  • Subkultury, formy rezistence a popkultura
  • Otázky hmoty, tělesnosti a neo-materialismus
  • Veřejný prostor, smart cities a virtuální světy
  • Institucionalizace a kulturní průmysly
  • Digital Humanities a etnografická inspirace
  Výukové metody
  Předmět má podobu skupinových diskuzí a samostatné přípravy (četba, dílčí úkoly, příprava na lekci a závěrečný projekt). Byť je student nejdříve seznámen s probíraným tématem, nejedná se o frontální výuku, důraz je kladen na rozvoj analytických schopností a dovednosti připravit metodologii výzkumu.
  Metody hodnocení
  Očekává se aktivní účast studenta v kurzu.
 • Kurz je zakončen znalostním testem a závěrečným projektem.
 • Test, který kombinuje otevřené otázky a otázky s výběrem z několika možností, ověřuje studentovy znalosti a porozumění probírané teorie kulturálních studií.
 • Projekt reflektuje studentovu schopnost kritické aplikace nabytých znalostí na předem vybrané téma. Podoba projektu je na domluvě s vyučujícím (výstup může mít podobu audiovizuálního záznamu, etnografické studie, eseje, seminární práce apod., dle zkoumaného tématu, zájmů a schopností studenta).
 • Skladba výsledné známky: 10 % aktivní participace v kurzu, 20 % test, 55 % projekt a 15 % prezentace projektu.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován jednorázově.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.