ISKM63 Psychologie v online vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jana Krůčková (cvičící)
Garance
RNDr. Michal Černý, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem o problematiku. Orientace v psychologii nebo online vzdělávání je výhodou, nikoli však podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Téma kurzu je poměrně unikátní a představuje jedinečnou kombinaci pedagogické psychologie s disciplínami jako je design, vzdělávací prostředí, psychologie čtení, gamifikací, UX a dalšími oblastmi. Důraz je kladen především na vlastní četbu a schopnost aplikace teoretických poznatků do návrhů edukačních aktivit. V takovém rozsahu se kurz nikde mimo KISK nevyučuje. Je do značné míry pokryt monografií Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání.

Cílem předmětu je seznámení se základními koncepty a možnostmi pedagogické psychologie v online vzdělávání, ale také s tématy, které s tímto pojetím blíže souvisejí (například se sociabilitou, kybergogikou, gamifikací, ...). Důraz bude kladen na spojení edukace prostřednictvím webových služeb a pedagogicko-psychologických determinantů.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu je student schopen:
 • kriticky pracovat s pedagogicko-psychologickou literaturou
 • navrhovat digitální vzdělávací objekty a procesy s ohledem na psychologické aspekty
 • chápat rozdíly mezi online učením a presenčním učením
 • kriticky posuzovat existující kurzy a analyzovat je
 • spolupracovat v online prostředí
 • využívat Bloomovu taxonomii pro digitální prostředí
 • zvolit vhodný výzkumný nástroj pro sledování proměnných reflektovaných v kurzu
 • Osnova
  • Pedagogická psychologie: úvod
  • Kognitivní psychologie: úvod
  • Digitální Bloomova taxonomie: Pamatování - Chápání - Aplikace
  • Digitální Bloomova taxonomie: Analýza - Hodnocení - Tvorba
  • Sociabilita
  • Motivace - Gamifikace
  • Sebehodnocení - Hodnocení
  • Sebeřízení - Spolupráce
  • CTML - Nelineární učení
  • Online identita - Kognitivní zkreslení
  • Kreativita - Psychologie v UX
  • Základní výzkumné metody a postupy
  • Vlastní projekt
  Literatura
   povinná literatura
  • ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9.
  • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
   doporučená literatura
  • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
  • THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy : mysl a myšlení. Edited by Ivan M. Havel - Jozef Kelemen, Translated by Anton Markoš. Vydání první. Praha: Portál, 2001. 231 stran. ISBN 8071784451. info
  Výukové metody
  Předmět je koncipovaný jako e-learningový. Studenti se každý týden věnují zvoleným tématům o kterých čtou a:
 • odevzdají krátkou reflexi četby
 • teoretické znalosti aplikují na konkrétní situaci v online prostředí a krátce to reflektují
  Třikrát v průběhu semestru je skupinové setkání.
 • Metody hodnocení
  Alespoň 80 % odevzdaných úkolů, účast na setkáních (může být i v online podobě) a závěrečný projekt.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/ISKM63