PSBA010 Základy neurověd

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prohloubit u studentů poznatky o koincidenci poruch CNS s různými variantami duševních onemocnění.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni použít informace o lidském mozku, o neuronálních korelátech vědomí a osobnosti v klinické neuropsychologii a v neuropsychologické rehabilitaci. Kurz neurověd poskytuje tezaurus poznatků o mozkových funkcích, které jsou v základu psychických fenoménů. Výše uvedené umožňuje směřovat k nalezení reálné vzdálenosti mezi neurofyziologickým a psychickým jevem. Budou nalézat ty zákonitosti, které se v tomto vztahu uplatňují a nalézat podklady pro hypotézu o psychice jako kvantovém fenoménu na makroskopické úrovni.
Osnova
  • . Historie neurověd. Předmět neurověd. Mozek a psychika. Současné pojetí psychofyzického problému. Metody zkoumání struktury mozku. Neuronové sítě a UI. Kybernetický neuron a reálný neuron. Mozek a zvláštnosti lidské psychiky. II. Stavba a funkce neuronu. Význam mikrotubulů, mikrofilamentů a neurofibril /S. HAMEROFF/. Neurohumorální součinnost při zpracovávání informací. Význam různých druhů neurotransmiterů /jejich normo-, hypo-, hyperhladina/ pro funkčnost lidské psychiky v jejich různých rovinách. III. Vývoj mozku – fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze a aktuální geneze. Základní architektura mozku – dynamika vertikálního a horizontálního uspořádání. IV. Somatický senzorický systém a viscerální senzorický systém /bolest, teplotní smysl, hmat, propriocepce/. Somatomotorický systém /posturální aktivita, lokomoce, okulomotorika, vnější dýchání, nutriční motorika, řeč, mimika, gestikulace, orientační aktivita, obranná aktivita/. V. Stavba a funkce mozečku. Stavba a funkce bazálních ganglií. Účast mozečku a bazálních ganglií při řízení motoriky. Vestibulární systém. Centrální řízení motorické aktivity. VI. Percepce. Centrální zraková dráha. Magnocelulární a parvocelulární dráha. Dráha pupilárního reflexu. Korová projekce. VII. Sluchová centrální dráha. Čichová a chuťová dráha. Telencefalická projekce a centra. VIII. Autonomní nervový systém. Hlavové nervy. IX. Retikulární systém, stavba a funkce. Neuronové mechanismy pozornosti. Spánek a bdění. X. Limbický systém, stavba a funkce. Emoční, viscerální a sexuální funkce. XI. Funkční specializace hemisfér. XII. Funkční systémy čelních laloků a jejich poruchy. XIII. Mozek a vědomí.
Literatura
    povinná literatura
  • Anatomie. Edited by Radomír Čihák. 2. upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5. info
  • DIAMANT, Jiří Jindřich a Lubomír VAŠINA. Kapitoly z neuropsychologie. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 212 s. ISBN 8021017392. info
  • KUKLETA, Miloslav a Alexandra ŠULCOVÁ. Texty k přednáškám z neurověd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 43 s. info
  • DUBOVÝ, Petr. Struktura a spoje nervové soustavy v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 112 s. ISBN 80-210-0866-0. info
  • MYSLIVEČEK, Jaromír a Jarmila MYSLIVEČKOVÁ-HASSMANNOVÁ. Nervová soustava : funkce, struktura a poruchy činnosti. Praha: Avicenum, 1989. info
Výukové metody
Přednášky,ELF, semináře a rozbory modelu lidského mozku
Metody hodnocení
Písemná zkouška (test)
Informace učitele
Neurovědy poskytují základní tezaurus poznatků o mozkových funkcích, které jsou v základu psychických fenoménů. Získané informace umožní studentům pregnantně argumentovat v případě hledání řešení psychofyzického problému, za současného respektování spirituální dimenze lidské psychiky. Neurofyziologické a psychické fenomény nejsou identické, ale jsou to "dvě strany jedné mince". Základní výzkumný úkol v daném kontextu směřuje k nalezení příslušné vzdálenosti mezi neurofyziologickým a psychickým jevem a k odhalení zákonitostí, které se zde uplatňují. Jen tak je možné přiblížení se ke smyslu konstrukce lidské psychiky. Výše uvedené nelze realizovat dříve, než se uskuteční ve vědách o člověku obdobná revoluce, jaká se odehrávala ve fyzice na cestě k poznání subatomární roviny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.