PSBA018 Etika v psychologii

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Danka Cieślarová (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na etickou problematiku, se kterou se psychologové mohou ve své praxi setkat. Cílem kurzu je: seznámit se s etickými problémy a dilematy, se kterými se psychologové v různých oblastech praxe potýkají; zvýšit vnímavost studentů k etickým otázkám; seznámit studenty s etickými profesními standardy a naučit je tak do určité míry vzniku etických problémů předcházet; porozumět modelům etického rozhodování; rozvíjet u studentů poznání vlastních hodnot a schopnost činit odůvodněná rozhodnutí při etickém rozhodování; rozvíjet schopnost studentů kriticky uvažovat o etických otázkách v psychologii; rozvíjet etické chování v psychologické praxi a výzkumu.
Výstupy z učení
Student se bude po absolvování předmětu orientovat v etických otázkách specifických pro různé oblasti psychologické praxe a v postupech etické regulace; umět aplikovat postupy etického rozhodování v situaci etických dilemat; navrhnout a posoudit projekt výzkumu se zřetelem k etickým problémům.
Osnova
 • Úvod: význam a uplatnění etiky v psychologii Základní koncepty etiky; etické diskurzy a dimenze; etické problémy a jejich vznik/původ, etická dilemata Vybrané etické teorie: konsekvenční, deontologické, společensky/charakterově založené teorie Základní etické principy respektu, kompetence, zodpovědnosti a integrity Etické uvažování a rozhodování, řešení etických problémů Možnosti regulace psychologické činnosti: zákony a vyhlášky, profesní etické kodexy, etické komise, možné preventivní prostředky a sankce, situace v ČR a zahraničí Etika v psychodiagnostice Etika v klinické psychologii a psychoterapii Etika v poradenské psychologii Etika v pracovní psychologii Etika v psychologickém výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • WEISS, Petr. Etické otázky v psychologii. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 349 s. ISBN 9788073678456. info
 • LINDSAY, Geoff. Etika pro evropské psychology. Translated by Lenka Němečková. 1. české vyd. Praha: Triton, 2010. 262 s. ISBN 9788073874155. info
  doporučená literatura
 • Bersoff, D. N. (2003): Ethical Conflicts in Psychology. Washington: APA.
 • JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Vydání 1. Praha: Triton, 2003. 223 stran. ISBN 8072543296. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 3. rozš. vyd. Praha: Galén, 2002. 272 s. ISBN 8072621327. info
 • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. 1. české vyd. Praha: Testcentrum, 2001. 192 s. ISBN 8086471071. info
 • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
Výukové metody
Přednášky; Semináře - diskuse studentů k probíraným tématům a praktická cvičení.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je 1) 80% (aktivní) účast na seminářích 2) domácí seminární práce 3) 75 % bodů v závěrečném písemném testu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.