PSBA022 Psychopatologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSBA010 Neurovědy
PSBA010 Základy neurověd Předmět navazuje a doplňuje Obecnou psychologii a Psychologii osobnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s poruchami základních psychických funkcí, se systematickým utříděním těchto poruch a s návazností na "nepatické" součásti psychiky.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu budou schopni:
- identifikovat a charakterizovat poruchy základních psychických funkcí;
- popsat a orientovat se v systematickém utřídění poruch základních psychických funkcí;
- odlišit poruchy základních psychických funkcí od "nepatických" poruch a dalších součástí lidské psychiky.
Osnova
  • 1.Psychopatologie – úvod; normy a duševní zdraví a duševní nemoc; postavení psychiatrie a psychologie v péči o duševně nemocné; 4 historické mezníky psychiatrie; náplň obecné a speciální psychopatologie a psychiatrie; organizace psychiatrické péče u nás 2.Příčiny vzniku duševních poruch – biologické aspekty, psychosociální a transcendentální aspekty, celostní přístup v psychiatrii 3.Soudobé klasifikační systémy MKN 10 a DSM V  4.Poruchy vnímání 5.Poruchy pozornosti a paměti 6.Poruchy myšlení 7.Poruchy řeči a poruchy inteligence 8.Poruchy pudů 9.Poruchy emotivity 10.Poruchy vůle a poruchy jednání 11.Poruchy vědomí a poruchy osobnosti 12.Kazuistiky, výukové filmy
Literatura
    povinná literatura
  • SMOLÍK, P. (2002). Duševní a behaviorální poruchy: průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Praha: Maxdorf.
  • Svoboda,M. /ed./, Češková, E., Kučerová, H. ( 2006): Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál.
    doporučená literatura
  • Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (2002). Psychiatrie. Praha: Tigis.
  • Dörner, K., Plog, U. (1999). Bláznit je lidské. Praha: Grada.
  • Raboch, J., Zvolský, P. et al. (2001). Psychiatrie. Praha, Galén.
Výukové metody
Výuka je realizována přednáškovou formou s využitím praktických příkladů či kazuistických studií.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny, předmět se zkouší jako povinná součást bakalářské zkoušky.
Informace učitele
Poslední úprava 16.2.2021 Doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová Ph.D.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.