PSBA031 Základy klinické psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSBA020 Sociální psycholologie II
PSBA001; PSBA010
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz základů Klinické psychologie vede na základe osvojených poznatku k rozvoji klinicko-psychologického usuzování, rozvíjí schopnost introspekce, posiluje vnímavost a citlivost v dialogu (práce s uměním naslouchat, pozorovat, explorovat, klást otázky, interpretovat atd.). Dále inspiruje studenty k povzbuzení empatické schopnosti, kooperativního chování, reflexe a sebereflexe. Výse uvedené pak dává studentům šanci pregnantně popsat a kategorizovat pocity, prožitky, povahové rysy a převazující osobnostní charakteristiky člověka s cílem porozumět mu v jeho celistvosti, a to s jeho kulturními, vývojovými, sociálními a dalšími determinantami. Vyústěním je kontext pro formulování klinicko-psychologického problému v praxi.
Výstupy z učení
Na závěr kurzu budou studenti schopni kriticky zhodnotit různé přístupy k problému člověka ve zdraví a v nemoci.
Osnova
  • 1.Filozofické, teoretické a praktické základy klinické psychologie. Základní paradigmata:a/energie -informace - adaptabilita b/maturace - učení - růst /psych. hledisko/ c/symbióza - identita - role /tzv. štěpení/ /separace/ /individualizace /Bazální já/ d/ já - ty - my - oni e/ osobnost- societa - transcendence 2.Definice a předmět klinické psychologie. Historie klinické psychologie. 3.člověk ve zdraví a nemoci, v procesu léčby a prevence. 4.Obrany já a komplexní obranné charakterové struktury. 5.Adherence, kongruence, kompliance, reaktance, placebo-efekt, nocebo- efekt, sugesce, sdílení, přenos a protipřenos, interakce a terapeutický vztah, empatie, přijetí, převzetí, podpora, respektování a pochopení. Reflexe a sebereflexe. Zrání. Význam "zrcadlení" v terapii. Význam haptiky, pohybu, hudby, imaginací a slova v terapeutickém vztahu. 6.Introspekce. 7.Metodologické problémy v klinické psychologii. 8.Biologická terapie. 9.Základy psychofarmakoterapie. 10.Aktuální drogové závislosti. Emoce a úzkostné poruchy. 11.Psychoterapie individuální, rodinná a skupinová. 12.Relaxace, imaginace a meditace v terapii.
Literatura
    povinná literatura
  • VAŠINA, Lubomír. Vademecum Psychologie Clinicae. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2011. 256 s. ISBN 978-80-87182-18-5. info
Výukové metody
Přednáška a skupinová diskuse s vyučujícím k předmětu Základy klinické psychologie
Metody hodnocení
Krátká ústní zkouška a diskuse k eseji - 5 stran A4
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSBA031