PSBA032 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Lacko (přednášející)
PhDr. Pavel Moravec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Olivová (přednášející)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Stroupková (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Vodová (přednášející)
Mgr. Martina Vyhnalová (přednášející)
MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zpracování a odevzdání dokončené bakalářské diplomové práce.
Výstupy z učení
V bakalářské diplomové práci student/ka prokáže svou schopnost stanovit adekvátní teoretická východiska práce; formulovat teoretické a/nebo výzkumné otázky; logicky vyvozovat a jasně formulovat argumenty a hypotézy; kriticky volit a zpracovávat relevantní odbornou literaturu; provádět výzkum samostatně a prezentovat výsledky ve standardní písemné podobě, která splňuje normy akademického diskurzu.
Osnova
 • Témata závěrečných prací jsou vypisována na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dvakrát ročně (v podzimním a jarním semestru).
 • Harmonogram rozpisů témat pro akademický rok je dostupný na:
 • http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/navody/harmonogram_rozpisu_temat_szz.pdf
 • Standardní termín pro zadání bakalářské diplomové práce: 2. ročník (čtvrtý semestr studia).
 • Student/ka si vybírá téma bakalářské diplomové práce ze seznamů témat navržených jednotlivými vyučujícími ústavu, má ale také právo navrhnout téma vlastní.
 • Nezbytným krokem k přihlášení k tématu je předchozí osobní konzultace s potenciálním vedoucím práce s cílem upřesnění oboustranných představ a požadavků a představení základního návrhu pro jeho realizaci. Pro tuto konzultaci je vhodné mít již písemně zpracovaný základní koncept nebo projekt bakalářské diplomové práce. Po konzultaci, na níž je upřesněno téma a vzájemné požadavky, potvrdí budoucí vedoucí práce přihlášení studenta k tématu v aplikaci Rozpisy témat bakalářských diplomových prací v Informačním systému (IS.MUNI). Student/ka ve spolupráci s vedoucím práce vypracuje zadání bakalářské diplomové práce. Samotné zadání závěrečné práce tedy může být formulováno až po jeho prodiskutování a schválení ze strany vedoucího práce.
 • V aplikaci Rozpisy témat v IS.MUNI musí být téma bakalářské diplomové práce řádně vypsané, k tématu musí být student/ka přihlášen/a, musí být zadáno jméno vedoucího práce, oponenta, příp. konzultanta, název práce v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání práce spolu s návrhem základní literatury ke zpracovávanému tématu.
 • Student/ka pracuje na bakalářské diplomové práci samostatně a svůj postup konzultuje s vedoucím práce, příp. dalším konzultantem dle potřeby a domluvy.
 • Bakalářská diplomová práce má podobu teoretické nebo výzkumné studie v doporučeném rozsahu 70 000 znaků. Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. O započítání příloh rozhoduje vedoucí práce. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení.
 • Volitelně je možný oboustranný tisk, při zajištění čitelnosti obou stran (kvalita tisku, volné místo u hřbetu).
 • Práce musí být odevzdána v nerozebíratelné pevné vazbě upravené tak, aby znemožňovala dodatečnou manipulaci s jednotlivými listy.
 • Vytištěná bakalářská diplomová práce se odevzdává výhradně na sekretariát Psychologického ústavu FF MU. Současně je nutné řádně naplnit archiv závěrečné práce v IS.MUNI (elektronická verze práce).
 • Odevzdání tištěné i elektronické verze závěrečné práce je závazné.
 • Blíže viz Směrnice děkana FF MU č. 3/2015 O státních závěrečných zkouškách na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity:
 • http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/
 • Pro zpracování bakalářské diplomové práce lze využít Manuál pro psaní rukopisů (2014, APA)
 • http://psych.phil.muni.cz/studium/dokumenty
 • Pro zpracování empirické studie lze doporučit postup pro psaní vědeckého textu IMRAD
 • http://psych.phil.muni.cz/media/34721/imrad.pdf
 • Finální podoba bakalářské diplomové práce je v gesci každého vedoucího diplomové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Dle tématu bakalářské diplomové práce. Recommended literature depends on the topic of the thesis.
  doporučená literatura
 • Kapounová, J., Kapoun, P. Bakalářská a diplomová práce. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2017. 136 stran
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
Přijetí dokončené bakalářské diplomové práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Zápočet uděluje vedoucí práce na základě hodnocení studenta/ky v průběhu psaní bakalářské diplomové práce. Klasifikované hodnocení bakalářské diplomové práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce, a je součástí hodnocení státní závěrečné zkoušky bakalářské.
Informace učitele
Vedoucí bakalářských diplomových prací:
Všichni vyučující pracoviště.
Vedoucími bakalářských diplomových prací mohou být i studující doktorského studijního programu, pouze však po souhlasu Oborové rady Psychologického ústavu FF MU.

Bachelor’s Diploma thesis supervisors:
All professors and lecturers at the Dept. of Psychology.
Doctoral students can also be Bachelor’s thesis supervisors if approved by the Doctoral Board of the Dept. of Psychology, Faculty of Art, Masaryk University.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023.