PSBB019 Psychologie obrazové reprezentace

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Sedlák (cvičící)
Mgr. et Mgr. Pavel Ugwitz (pomocník)
Garance
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Dobré základy obecné psychologie a vyhraněný zájem o imaginární reprezentaci z teoretického i aplikačního hlediska.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na poznatky o mentální reprezentaci podat přehled oblastí, v nichž se uplatňuje obrazová reprezentace: kresebné techniky a jejich využití ve výzkumu a v psychologické diagnostice, specifické kulturní rozdíly v zobrazování, užití grafů v dokumentaci, grafity, komiks.
Výstupy z učení
Studenti porozumí tomu, jak fungují různé formy zobrazování v různých kontextech.
Osnova
  • Hlavní otázky: Jak obraz reprezentuje skutečný svět? Jaké jsou formy a prostředky tohoto zobrazení? Jaký je vztah zobrazení k základním kategoriím našeho pojetí skutečnosti, jimiž jsou čas a prostor, jak obraz vyjadřuje významy? Tématické okruhy: Dynamika vizuální percepce a zobrazování z hlediska experimentálního i aplikačního: anticipace při vnímání, vývojové změny vnímání, aktuální geneze představy, mentální rotace, interindividuální rozdíly percepční syntézy, eidetické schopnosti, kresba z hlediska objektivního i projektivního, užití v psychodiagnostice, geovizualizace, mezikulturní zkoumání výtvarné tvořivosti. Navazuje na poznatky z těchto předmětů: obecná psychologie poznávacích procesů, emocí, motivace, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, metodologie, psychologická diagnostika.elf-image; interpreting children drawings; drawing techniques; mandala: systemic relationships, mandala: expression in drawings; effectiveness of images; external space vs projective space; creative power of folk art; drawings in psychological diagnostics of children and adults.
Výukové metody
Tři stěžijní pilíře: 1. Přednášky zaměřená na vybraná témata 2. Praktická prezentace aktuálnícvh výzkumů a technologií s nimi spjatých (Augmented reality, Eyetracking systems, 3D projection, web based platform Hypothesis atd.) 3. Seminární práce
Metody hodnocení
Účast na hodinách a seminární práce.
Informace učitele
Literatura Arnheim, R. ((1954). Art and visual perception. Berkeley: UCP. (Též německy a rusky) Aumont, J. (2005). Obraz. Přeložil Ladislav Šerý. Praha: AMU. Benoist, L. (1995). Znaky, symboly a mýty. Přel. Z. Hrbata. Praha: Victoria Publishing. Haken, H., Schiepek, G. (2006), Synergetik in der Psychologie. Selbstorganisation verstehen und gestalten. Göttingen: Hogrefe. Gallistel, C. R. (1980). The organization of Action: A New Synthesis. Hilsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, Assoc. Gombrich, E. H. (1985). Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon. Konečný, M., Švancara, J. (1996). (A)perception of the Maps by Czech School Children. In Children and Education in Cartography. Gifu: Japan. Machotka, P. (2002). Panelová diskuse. FF: MU Massironi, M. (2002). The psychology of graphic images: seeing, drawing, communicating. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Assoc. Novák, M., Faber, J., Kufudaki, O. (1992). Neuronové sítě a informační systémy živých organismů. Praha: Grada. Read, H. (1967). Výchova uměním. Praha: Odeon. Sehringer, W. (1999). Zeichnen und Malen als Instrumente der psychologischen Diagnostik. 2. neubearb. Auflage. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter. Švancara, J. (1997). Imaginativní reprezentace domova u dětí školního věku. In A. Schauerová a kol. Kde jsme doma, str. 33-52. Strážnice: ÚLK. Šikl, R. (2012). Zrakové vnímání. Praha: Grada.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSBB019