PSA_020 Metodologie psychologie II

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Rozvrh
Po 13:20–15:45 C11
Předpoklady
PSA_038 Metodologie psych. I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs navayuje na Metodologii I. Cílem je seznámit studenty s jednotlivými výzkumnými metodami a umožnit jim praktické procvičení jejich uplatnění.
Osnova
  • 1. Deskriptivní, korelační, kauzální a systémový přístup k analýze a utváření výzkumných modelů psychologických jevů. 2. Aplikace systémové hlediska. Lidský jedinec jako semi-uzavřený systém. Malá sociální skupina jako systém. Pozitivní a negativní zpětná vazba jako jeden ze zdrojů dynamiky systému. Ontogenze jako transformace semi-otevřeného psychologického systému. Základy modelování psychologických jevů jako semi-otevřených systémů pro výzkumné, diagnostické i intervenční účely. 2. Pozorování jako základní výzkumná metoda. Strukturovanost pozorování. Selekce a třídění pozorovaných jevů. Posuzovací škály. Techniky pozorování. Zúčastněné pozorování. 3. Rozhovor a dotazník. Struktura rozhovoru. Typy rozhovoru - individuální, skupinový, focus group. Výzkumný, diagnostický, terapeutický, motivační fce. Rozhovoru. Dialog. Technika přípravy a vedení rozhovoru. Téma - otázky. Otevřené a uzavřené otázky. Analýza záznamu interview. Typy dotazníků. Validita a reliabilita. Psychometrický paradox. Výzkumné a diagnostické užití dotazníků. 4. Experimentální metoda. Rozdíl v požadavcích na experiment v psychologii vs. Přírodní vědy. Funkce experimentu v rozvoji vědění. Výzkumy experimentálního typu - kvazi- experiment, pre-post test. Laboratorní a terénní experiment. Přirozený e. Plány exp. výzkumu. 5. Analýza produktů činnosti. Formální a obsahová analýza. Kritéria třídění a kategorie. Požadavky na sestavení systémů kategorií. 6. Výzkum kognitivního a emočního obsahu. Psycho-sémantické metody. Vztah jazyka a myšlení. Vztah jazyka a zkušenosti. Funkce jazyka v poznání. Zkoumání pojmu a významu. Konotativní a denotativní složka významu. Sémantický diferenciál. Analýza asociačních struktur mysli. Projektivní metody. 6. Zpracování výsledků - Kvalitativní a statistická analýza. Deskriptivní a induktivní statistika. Parametrická a neparametrická statistika. Literatura: Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha, SPN 1992 Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 1993 Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Karolinum, Praha 1997 Holzbachová, I.: Filozofické a metodologické základy vědy. MU, Brno 1996 Kerlinger, F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1970 Kuhn, T.: Štruktůra vedeckých teórií. Bratislava, 1984. Maršálová, L. a kol.: Metodológia a metódy psychologického výzkumu. Bratislava, SPN 1991 Tarski, A.: Úvod do logiky. Academia, Praha 1969.
Literatura
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
  • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 8071845493. info
  • MARŠÁLOVÁ, Libuša. Metodologia a metody psychologického výzkumu. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1990. 423 s. : i. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Kontrola 25.5.2007 M. Tyrlík.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.