RJB426 Dějiny Ruska

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:20–19:55 B31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je porozumění stěžejním vývojovým paradigmatům ruské minulosti. Rusko je pojímáno jako mocenský celek se svými stavovskými, národnostními a časoprostorovými odlišnostmi. Důraz je proto položen na pochopení politické, hospodářské, sociální a národnostní stratifikace ruského státu a ruské společnosti. Kurz klade důraz na osvojení stěžejních politických, ekonomických, sociálních a kulturních dějin Ruska počínaje Kyjevskou Rusí a formování sovětského impéria v v první polovině 20. století konče. Soustředí pozornost studentů na formování a proměny ruského politického systému, který je ovšem vysvětlován v souvislostech kulturně civilizačního vývoje Ruska a komparován s vývojem předních evropských států. Výklad je zaměřen tak, aby posluchači poznali kořeny, procesy formování a změny kyjevského – moskevského - ruského impéria a aby byli schopni vysvětlit analogie působení ruského a sovětského systému, resp. Života ruské a sovětské společnosti . Pozornost je proto rovněž zaměřena na kulturně historické tradice ruského státu a na jejich začlenění do širších kulturně civilizačních souvislostí.
Osnova
 • 1) Nejstarší ruský politický systém, přijetí křesťanství a využití cařihradských tradic (Kyjevsko-novgorodská Rus)
 • 2) Proměny života ruské společnosti a ruského státu v epoše tatarsko-mongolských nájezdů
 • 3) Každodennost v moskevské Rusi (na příkladech doby vlády Ivana Kality a Ivana III.)
 • 4) Politický život a život ruské společnosti za cara Ivana IV. (zemština a opričnina)
 • 5) Rusko v ohrožení ? (Epocha „smuty“)
 • 6) Církevní rozkol za prvních Romanovců – kořeny, geneze a dopady (život a dílo patriarchy Nikona)
 • 7) Reformy cara – imperátora Petra I. Velikého – v čem tkvěl spor slavjanofilů a zapadniků
 • 8) Ruský politický systém za Kateřiny II. a Pavla I. (existovaly Potěmkinské vesnice?)
 • 9) Rusko jako součást evropského mocenského systému (Rusko od napoleonských válek po krymskou válku)
 • 10) Ruské revoluce počátku 20. století
 • 11) Vznik, formování a upevňování sovětské moci
 • 12) Josef Stalin / Vladimír Lenin / Petr Veliký / Ivan Hrozný – paralely a rozdíly
Literatura
 • Václav Veber, Mikuláš II. a jeho svět. (Rusko 1894-1917). Praha 2000
 • Edward Rutherfurd, Russka. Román o Rusku. Brno 2002
 • Martin Malia, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Praha 2004
 • Radomír Vlček, Rusko a Západ. Ke kulturně civilizačnímu dilematu 19. století. In: Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století, Brno 2002, s. 142-172
 • Richard Pipes, Rusko za starého režimu. Praha 2004
 • Orlando Figes, Natašin tanec. Kulturní dějiny Ruska. Praha Plzeň 2004
 • Radomír Vlček, Rusko, Severní Kavkaz a Čečensko v 19. století (Ke genezi a vývoji konfliktu). Slovanský přehled 86, 2000, s. 289-308
 • Milan Švankmajer, Petr I. Zrození ruského impéria. Praha 1999
 • Geoffrey Hosking, Russland. Nation und Imperium. 1552-1917. Berlin 2003
 • Nicholas V. Riasanovsky, A History of Russia. New York Oxford 2000
 • FIGES, Orlando. Lidská tragédie : ruská revoluce, 1891-1924 : A people's tragedy (Orig.). Vyd. 1. Praha: BETA, 2000. 837 s., [6. ISBN 80-86278-74-3-. info
 • SOLŽENICYN, Aleksandr Isajevič. Rusko v troskách. Translated by Milan Dvořák. Vyd. 1. Praha: Práh, 1999. 206 s. ISBN 8072520202. info
 • VLČEK, Radomír. Ruský panslavismus - realita a fikce. 1999. 285 s. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
 • MILJUKOV, P. N. Obrazy z dějin ruské vzdělanosti. Č. 2, Církev a škola (víra, tvorba, vzdělání). V Praze: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1903. info
 • MILJUKOV, P. N. Obrazy z dějin ruské vzdělanosti. Č. 1, Obyvatelstvo, hospodářské, státní a stavovské zřízení. V Praze: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1902. info
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení kursu je odevzdání písemné práce a úspěšné absolvování závěrečného pohovoru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.