PG11A13 Obecná psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Rozvrh
St 8:20–9:55 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty pedagogiky se všemi výchozími pojmy a vztahy, které nezbytně potřebuje pro další psychologické vzdělávání. Kromě toho poznání psychických procesů, stavů a vlastností vytváří bezprostřední rámec všech psychických stránek, které student, budoucí pedagog, může ve své každodenní činnosti sledovat a usměrňovat.
Na základě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:
- definovat základní pojmy psychologie
- objasnit základní znaky a funkce psychických jevů
- popsat a vysvětlit základní druhy psychických jevů (psychické procesy, stavy a vlastnosti)
- stručně charakterizovat základní psychologické směry a dokáže uvést jejich hlavní představitele
- využít znalosti z psychologických metod k zlepšení poznávání sama sebe i druhých lidí
Osnova
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako věda o člověku, psychologické vědní disciplíny - jejich klasifikace, předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména ve výchovné praxi.
 • 2. Stručný přehled historie psychologie (přehled vývoje psychologického myšlení do vzniku vědecké psychologie, předpoklady vzniku vědecké psychologie, vznik a zakladatelé vědecké psychologie, charakteristika základních psychologických směrů).
 • 3. Základní metody v psychologii - pozorování a sebepozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, testy, analýza výsledků činnosti, biografická metoda, přístrojové metody.
 • 4. Základní pojmy psychologie - psychika, vědomí, nevědomí, prožívání, chování, psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti a další. Základní znaky a funkce psychických jevů. Třídění psychických jevů. Determinace psychiky, vývoj psychiky.
 • 5. Senzorické procesy, vnímání /percepce/ (charakteristika, základní druhy počitků, vlastnosti vnímání, základní druhy vnímání, typy vnímání).
 • 6. Představivost /představy a fantazie/ (charakteristika, základní druhy představ, představové typy, asociační zákony).
 • 7. Myšlení a řeč, řešení problémů (charakteristika, formy myšlení, myšlenkové operace, základní druhy myšlení, individuální vlastnosti myšlení, základní druhy řeči, myšlení a řešení problémů - fáze, druhy problémů, postupy, metody řešení problémů).
 • 8. Paměť (charakteristika, fáze paměťového procesu, základní druhy a typy paměti, vlastnosti paměti). Učení (vymezení pojmu učení, druhy učení, fáze učení, činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení).
 • 9. Pozornost (charakteristika, vlastnosti pozornosti, druhy pozornosti, typy pozornosti).
 • 10. Emoce, city (charakteristika, základní znaky emocí, složky emocionálního procesu, klasifikace emocí - základní druhy, individuální rozdíly).
 • 11. Volní jednání (charakteristika, struktura - fáze volního jednání, volní vlastnosti).
 • 12. Činnost (charakteristika, základní druhy lidské činnosti - hra, učení, práce).
 • 13. Motivace (motiv, motivace, motivační proces, charakteristika základních motivů).
 • 14. Konflikty a konfliktní situace (základní druhy konfliktů, základní typy konfliktů, zdroje konfliktů, typické konfliktní situace, řešení konfliktů a reakce na konflikty).
Literatura
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Vydání 1. Praha: Grada, 2006. 328 stran. ISBN 802470871X. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, motivace, volní procesy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. Psychologie. ISBN 80-86633-11-X. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník [Portál, 2000]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X. info
 • Encyklopedie obecné psychologie. Edited by Milan Nakonečný. 2. rozš. vyd. Praha: Academia, 1998. 437 s. ISBN 80-200-0625-7. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Průvodce dějinami psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 174 s. ISBN 80-85937-23-9. info
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
Výukové metody
přednáška (1 hodina týdně) a seminář (1 hodina týdně)
Metody hodnocení
písemná zkouška (písemný test - obvykle 20 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 14 bodů - tj. 70 %)
předpokladem k vykonání zkoušky je aktivní účast na výuce - min. 80 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.