PG11A13 Obecná psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2003
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty pedagogiky se všemi výchozími pojmy a vztahy, které nezbytně potřebuje pro další psychologické vzdělávání. Kromě toho poznání psychických procesů, stavů a vlastností vytváří bezprostřední rámec všech psychických stránek, které student, budoucí pedagog, může ve své každodenní činnosti sledovat a usměrňovat.
Osnova
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako věda o člověku, psychologické vědní disciplíny - jejich klasifikace, předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména ve výchovné praxi. 2. Stručný přehled historie psychologie (přehled vývoje psychologického myšlení do vzniku vědecké psychologie, předpoklady vzniku vědecké psychologie, vznik a zakladatelé vědecké psychologie, charakteristika základních psychologických směrů). 3. Základní metody v psychologii - pozorování a sebepozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, testy, analýza výsledků činnosti, biografická metoda, přístrojové metody. 4. Základní pojmy psychologie -psychika, vědomí, nevědomí, prožívání, chování, psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti a další. Základní znaky a funkce psychických jevů. Třídění psychických jevů. Determinace psychiky, vývoj psychiky. 5. Senzorické procesy, vnímání /percepce/ (charakteristika, základní druhy počitků, vlastnosti vnímání, základní druhy vnímání, typy vnímání). 6. Představivost /představy a fantazie/ (charakteristika, základní druhy představ, představové typy, asociační zákony). 7. Myšlení a řeč, řešení problémů (charakteristika, formy myšlení, myšlenkové operace, základní druhy myšlení, individuální vlastnosti myšlení, základní druhy řeči, myšlení a řešení problémů - fáze, druhy problémů, postupy, metody řešení problémů). 8. Paměť (charakteristika, fáze paměťového procesu, základní druhy a typy paměti, vlastnosti paměti). Učení (vymezení pojmu učení, druhy učení, fáze učení, činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení). 9. Pozornost (charakteristika, vlastnosti pozornosti, druhy pozornosti, typy pozornosti). 10. Emoce, city (charakteristika, základní znaky emocí, složky emocionálního procesu, klasifikace emocí - základní druhy, individuální rozdíly). 11. Volní jednání (charakteristika, struktura - fáze volního jednání, volní vlastnosti). 12. Činnost (charakteristika, základní druhy lidské činnosti - hra, učení, práce). 13. Motivace (motiv, motivace, motivační proces, charakteristika základních motivů). 14. Konflikty a konfliktní situace(základní druhy konfliktů, základní typy konfliktů,zdroje konfliktů, typické konfliktní situace, řešení konfliktů a reakce na konflikt).
Literatura
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
 • FÜRST, Maria. Psychologie :včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Translated by Jiří Horák. Olomouc: Votobia, 1997. 263 s. ISBN 80-7198-199-0. info
 • HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Illustrated by Karel Nepraš. 1. vyd. Praha: Budka, 1993. 297 s. ISBN 80-901549-0-5. info
 • Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Portál, Praha 2000.
 • HOSKOVEC, Jiří, Milan NAKONEČNÝ a Miluše SEDLÁKOVÁ. Psychologie XX. století. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 138 s. ISBN 8071842575. info
 • HOMOLA, Miloslav, František KALABIS a Dobromila TRPIŠOVSKÁ. Obecná psychologie : (stručný výkladový slovník). 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. 167 s. ISBN 8070670894. info
 • KERN, Hans. Přehled psychologie. Translated by Magdalena Machátová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 289 s. ISBN 80-7178-240-8. info
 • HOSKOVEC, Jiří, Jiří ŠTIKAR a Jaromír JANOUŠEK. Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum, 1993. 281 s. ISBN 80-7066-716-8. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • Encyklopedie obecné psychologie. Edited by Milan Nakonečný. 2. rozš. vyd. Praha: Academia, 1998. 437 s. ISBN 80-200-0625-7. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN 80-200-0689-3. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Průvodce dějinami psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 174 s. ISBN 80-85937-23-9. info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie emocí a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace [Švancara, 1979]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. info
 • ŠVANCARA, Josef, Lubomír VAŠINA a Lubomír KOSTROŇ. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 188 s. ISBN 8021003278. info
 • ŠVANCARA, Josef. Geneze systémů empirické psychologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 98 stran. ISBN 8021007486. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 209 s. ISBN 8071844217. info
Metody hodnocení
přednáška a seminář, výstup: zápočet a zkouška (seminární práce, didaktický test a ústní zkouška)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.