SKA109 Slovenská literatura 19. stol. I

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Rozvrh
každé liché pondělí 10:50–13:15 VP
Předpoklady
SKA111 Starší slov. lit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Rekonštrukcia a analýza spoločenského, dejinného a kultúrneho vývinu slovenskej literatúry v strednej Európe a v mnohonárodnom štátnom útvare v druhej polovici 19. storočia. Obsah vytvoria procesy formovania identity etnickej, jazykovej, kultúrnej a spoločenskej, ďalej sledovanie kultúrnej a literárnej „pamäti“ uchovanej v genologicky rozčesnutom pôdoryse zachovaných textov. Akt formovania prvého spisovného literárneho jazyka. Almanachy a tlače. Generácie literárnych romantikov. Pojem štúrovci a romantici. Periodizácia troch vĺn literárneho romantizmu. Poetika, estetika, filozofia a mystika slovenského literárneho romantizmu. Mesianizmus. Matičné aktivity, veda a literatúra, divadelný život, genologické budovanie národnej literatúry. Hurbanove a Vlčkove „dejiny“ slovenskej literatúry. Pozornosť sa bude venovať národnoobrodeneckým aktivitám v podobe charakteru národnej spoločnosti, časopisov a náčrtov generačných postojov alebo vo výraze individuálnych činov.
Osnova
 • 1. Osvietenstvo a jeho vývinový kontext v spoločnosti a v kultúre
 • 2. Spoločenské, etnické, historické a ideové opory v dejinnom vývine predkov
 • 3. Literárne (genologické, tematické, estetické, noetické) a lingvistické výpravy osobností literárneho romantizmu
 • 4. Slovenské kontakty slovenského a slovanského literárneho literárneho a kultúrneho kontextu
 • 5. Tlače v národnom obrodení
 • 6. Klasicizmus a jeho vývinový kontext
 • 7. Realizácie jazykových modelov spisovného jazyka
 • 8. Spolková a vzdelanostná ambícia generácie literárneho romantizmu, formovanie vedy
 • 9. Slovenská vzájomnosť: politikum, kultúra, vzťahy medzislovanského života, vzťahy Slovákov a Čechov v kultúre a literatúre 19. storočia
 • 10. Osobnosti literárneho romantizmu
 • 11. Štúrove genologické a estetické aktivity
 • 12. Literárna Levoča a Deje jednoty mládeže slovenskej
 • 13. Literárni romantici a Ján Kollár (jazyk, estetika, verzológia, poetika)
 • 14. Genologická charakteristika literárneho romantizmu
 • 15. Estetika a literárna estetika, ku genéze problému a kontextu
 • 16. Postromantické obdobie v literatúre a vede
 • 17. Genéza raného literárneho romantizmu
Literatura
 • Čepan, Oskár a kolektív: Literatúra druhej polovice devätnásteho storočia. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava 1965.
 • Pišút, Milan. Romantizmus. Bratislava 1968.
 • Šmatlák, Stanislav: 150 rokov slovenskej lyriky. Bratislava 1978.
 • Rosenbaum, Karol: Vzťahy slovenskej a českej literatúry v 19. a 20. storočí. Bratislava 1988.
 • Krčméry, Štefan: Dejiny literatúry slovenskej I.-II. Bratislava 1978.
 • Pišút, Milan a kolektív: Literatúra národného obrodenia. Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava 1960.
 • Kraus, Cyril: Začiatky slovenskej literárnej kritiky. Bratislava 1989.
 • Kraus, Cyril: Slovenský literárny romantizmus. Martin 1999.
 • Rosenbaum, Karol: Vzťahy slovenskej a českej literatúry v 19. a 20. storočí. Bratislava 1988.
 • Vlček, Jaroslav: Medzi Vltavou a Váhom. Bratislava 1954.
 • Chmel, Rudolf: Dejiny slovenskej literárnej kritiky. Bratislava 1988.
 • Šmatlák, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. Bratislava 1988.
Výukové metody
teoretická príprava, diskusia, interpretácia, čítanie literatúry
Metody hodnocení
Dotácia výučby 3 (2/1), prednášky a semináre, semestrová práca, aktívna práca s odborným a umeleckým textom na seminároch, priebežné testové hodnotenie, ukončenie skúška. Podmienkou kolokvia bude aktívne preštudovanie odbornej a umeleckej literatúry, ktorú vyučujúci určí na začiatku disciplíny.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2005, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2014, podzim 2016.