PHNN Soudobá německá filozofie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 A11
Předpoklady
Completion of History of philosophy I-VI
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním kurzu získá motivovaný student: přehled o části díla výrazných autorů německé filozofie 20. a 21. století; každý z vybraných filozofů bude představen ve spojení s klíčovým dílem nebo tématem příznačným pro jeho zaměření.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen s pomocí výkladu a studia primární literatury porozumět a interpretovat některá z hlavních témat, problémů a argumentů vybraných německých filozofů vhled do části dění v soudobé německé filozofii - s pomocí aktivního využívání odkazů a dalších studijních materiálů v ELFu Motivovaný student se seznámí s možným vymezením a určením německé filozofie (na příkladu V. Hössle a L. Ferry), osvojí si základní myšlenkovou linii, strukturu, zaměření a souvislosti Benjaminova díla Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, seznámí se s myšlenkovou strukturou a základními argumenty díla Dialektika osvícenství, získá základní představu o činnosti tzv. Ritterovy školy, měl by získat představu o hlavních osách díla H. Blumenberga a O. Marquarda. S pomocí sondy do tématu stres a svoboda nahlédne do způsobu filozofického uvažování P. Sloterdijka, prostřednictvím H. M. Enzensbergera se seznámí s přesahem filozofie a literatury a s pomocí Liessmannovy teorie nevzdělanosti pochopí linii úvah o proměnách vzdělanosti od Adornovy teorie polovzdělanosti po současnost.
Osnova
 • 1)Jak rozumět spojení „německá filozofie“- historicko-systematický úvod 2)Walter Benjamin a Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti 3) Theodor Wiesengrund Adorno a Dialektika osvícenství 4)Joachim Ritter a Ritterova škola (pohled O. Marquarda) 5)Hans Blumenberg - legitimita novověku a metaforologie 6) Odo Marquard – skepse, konečnost, kompenzace 7)Peter Sloterdijk - svoboda, pobouření, kompenzace 8)Hans Magnus Enzensberger – filozofická esejistika aneb na pomezí literatury a filozofie 9)Konrad Paul Liessmann - od filozofie zakázaného vědění k teorii nevzdělanosti
Literatura
  povinná literatura
 • ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství : filosofické fragmenty. Translated by Michael Hauser - Milan Váňa. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2009. 247 stran. ISBN 9788072982677. info
 • ENZENSBERGER, Hans Magnus. Eseje. Translated by Jiří Stromšík. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 145 s. ISBN 9788086818771. info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
 • SLOTERDIJK, Peter. Pravidla pro lidskou ZOO. Přeložil B. Horyna. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné, Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 70-85. ISSN 1212-5547. info
 • MARQUARD, Odo a Peter SLOTERDIJK. Pluralita, skepse, tonalita. Translated by Břetislav Horyna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 84 s. ISBN 8021019328. info
 • BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. info
  doporučená literatura
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 8086429326. info
 • HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti :zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Translated by Alena Bakešová - Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 418 s. ISBN 80-7007-134-6. info
 • SLOTERDIJK, Peter. Na jedné lodi :pokus o hyperpolitiku. [Olomouc]: Votobia, 1997. 91 s. ISBN 80-7198-151-6. info
 • SLOTERDIJK, Peter. Procitne Evropa? :myšlenky o programu jedné světové velmoci na sklonku věku její politické absence. Translated by Břetislav Horyna. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1996. 92 s. ISBN 80-7198-095-1. info
Výukové metody
přednáška diskuse písemný esej
Metody hodnocení
Ukončení: ústní zkouška, esej
podmínkou ke zkoušce samotné je úspěšně vypracování písemného eseje
esej musí mít rozsah nejméně 4 normostrany
student si zvolí vlastní téma, které si před ukončením kurzu nechá schválit vyučujícím
součástí eseje bude prohlášení, že jeho autor pracoval pouze se zdroji uvedenými v seznamu použité literatury a esej nebo jeho část nepoužil k získání jiných kreditů v rámci studia na MU
nutnou podmínkou ke složení zkoušky je znalost povinné literatury
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2855
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.