PSBB032 Právo pro psychology I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Adriana Valcová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 12. 10. 9:00–14:40 B2.52, So 26. 10. 9:00–14:40 B2.52, So 9. 11. 9:00–14:40 B2.52, So 23. 11. 9:00–14:40 B2.52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posluchačům obecně přiblížit fungování právního systému České republiky. Posluchačům budou podrobněji přiblíženy oblasti trestního práva a civilního (zejména rodinného) práva, které mají k psychologii velmi blízko s ohledem na agendu, kterou se zabývají. Záměrem kurzu je dát posluchači celkový vhled do fungování právního státu a ukázat využití psychologického vzdělání v právní praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pochopit fungování právního systému České republiky;
- identifikovat základní právní pojmy;
- určit a popsat základní odvětví práva, zejména pochopit jejich rozdělení na oblasti práva veřejného a soukromého a pochopit zásady, které jednotlivé oblasti práva ovládají;
- v základních rysech pochopí fungování justice, kdy bude schopen identifikovat základní rozdíly mezi občanským soudním řízením a trestním řízením;
- získá náhled na využití psychologického vzdělání v právní praxi;
Osnova
  • 1. Právní systém České republiky, rozdělení na jednotlivá odvětví práva, právo veřejné a soukromé, definice a základní zásady jednotlivých oblastí práva, prameny práva, základy teorie práva
  • 2. Představení justice, představení jednotlivých druhů soudního procesu, vymezení dalších subjektů podílejících se na soudním procesu - státní zastupitelství, advokacie, notář, exekutor, znalec.
  • 3. Občanské právo - zásady, subjekty a vymezení základních institutů občanského práva; Občanské soudní řízení - pojem občanského soudního řízení, základní zásady, účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení, se zaměřením na oblast řízení vyplývajících z rodinného práva
  • 4. Trestní právo - Pojem, funkce, základní zásady a vymezení základních institutů trestního práva; Trestní řízení - pojem, základní zásady, účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení
Literatura
    doporučená literatura
  • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplněné vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-611-1.
  • NOVOTNÝ, František. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-651-4.
  • NOVOTNÝ, František. Trestní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 458 stran. ISBN 9788073806774. info
  • SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Základy občanského práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009. 188 s. ISBN 9788074180262. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat ve 4 blocích. Každý blok výuky bude rozdělen na dvě části, kdy v první části bude posluchač seznámen s teorií vztahující se k tématu a ve druhé části bude představena kazuistika, bude probíhat diskuze a posluchačům budou zadána praktická cvičení, ve kterých bude moci využít získané poznatky.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je vypracování písemné práce (esej) v rozsahu 2 až 5 normostran, a dále ústní rozprava k písemné práci a tématům probraným v průběhu výuky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.