IJ2A101 Úvod do lidové latiny

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14. 9. 8:00–9:40 L21, Út 21. 9. 8:00–9:40 L21, Út 5. 10. 8:00–9:40 L21, Út 12. 10. 8:00–9:40 L21, Út 19. 10. 8:00–9:40 L21, Út 26. 10. 8:00–9:40 L21
Předpoklady
( IJ1A055 Bakalářská zkouška || IJIA028 Bakalářská zkouška ) && NOW ( IJ2A031 Storia della lingua I )
Znalost základní gramatiky a slovní zásoby klasické latiny.
Gli studenti del corso di Laurea magistrale in Lingua e letteratura italiana devono frequentare nello stesso semestre anche il corso IJ2A031 Storia della lingua italiana I (che si volge nella seconda metà semestre, dopo la conclusione di Introduction to Vulgar Latin / Úvod do lidové latiny).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má studentům zprostředkovat vhled do vývoje latiny, který se odehrával zejména v prvních staletích našeho letopočtu, a poukázat na vývojové tendence, které pokračují do románských jazyků. Umožní tak nahlédnout do jedinečného příběhu proměny a vitality jazyka. Východiskem pro pozorování vývoje směrem k románským jazykům je klasická latina, jejíž základy si studenti osvojili v předchozím studiu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
 • nastínit vývoj latiny v oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a lexika s důrazem na lidovou a pozdní latinu;
 • ukázat vztah mezi vybranými vývojovými tendencemi pozdní latiny s vývojem do románských jazyků (zvláště španělštiny a italštiny);
 • vysvětlit některé základní principy spojené s vývojem jazyka a s jazykovými změnami.
 • Osnova
  • Lidová latina:
  • Úvod.
  • Pojmy lidová a pozdní latina a jejich definice.
  • Romanizace a románské jazyky.
  • Změny ve vokalickém a konsonantickém systému.
  • Jmenný systém:.změny v deklinaci, stupňování adjektiv, změny u zájmen, vznik členu.
  • Teorie gramatikalizace.
  • Slovesný systém: vznik nových forem (futurum, perfektum), vymizení některých klasických forem, změny v diatezi.
  • Změny v syntaktické oblasti: akuzativ s infinitivem a věta s quod, absolutní konstrukce, obsahové věty tázací, slovosled.
  • Slovní zásoba: posuny ve významu, výpůjčky z řečtiny.
  • Storia della lingua italiana
   Gli argomenti trattati nella sezione di storia della lingua italiana in autunno faranno parte dell'esame che si svolgerà alla fine del semestre primaverile. Studiare sugli appunti NON è sufficiente: si dovrà invece studiare su un buon manuale di storia della lingua. Per i dettagli del programma vd. IJ2A031 / IJIIA107 Storia della lingua italiana I.
  Literatura
   povinná literatura
  • HERMAN, József. Vulgar Latin. Edited by Roger Wright. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2000. xiv, 130. ISBN 0271020016. info
  • PATOTA, Giuseppe. Lineamenti di grammatica storica dell'italiano. Bologna: Il Mulino, 2002. 209 s. ISBN 8815086382. info
   doporučená literatura
  • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
  • TAGLIAVINI, Carlo. Le origini delle lingue neolatine. Bologna, 1969. info
  • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
  • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
  • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
   neurčeno
  • MARAZZINI, Claudio. La lingua italiana : profilo storico. 3a ed. Bologna: Mulino, 2002. 553 s. ISBN 9788815086754. info
  • Luca Serianni, Prima lezione di storia della lingua italiana, Bari, Laterza, 2015
  • BRUNI, Francesco. L'italiano letterario nella storia. Bologna: Mulino, 2002. 229 s. ISBN 9788815113757. info
  • BRUNI, Francesco. L'italiano : elementi di storia della lingua e della cultura. Torino: UTET Università, 1984. x, 527. ISBN 9788877501523. info
  Výukové metody
  Přednášky, práce s vybranými příklady z pozdně latinských textů - identifikace vybraných jazykových změn.
  Metody hodnocení
  Zkouška
  Zkouška má písemnou a ústní část. V písemné části se zkouší orientace v gramatickém systému klasické latiny. Studenti s pomocí slovíček a gramatických tabulek mají za úkol určit, přeložit a vytvořit slovesné a jmenné tvary a přeložit jednoduché věty do češtiny (seznam požadovaných gramatických jevů je ve studijních materiálech).
  Lidová latina se zkouší ústně. Studenti dostanou čas na promyšlení zadaných otázek z okruhů probraných v hodině nebo popsaných v publikaci Vulgar Latin od J. Hermana. Mají za úkol popsat a vysvětlit základní vývojové tendence, které mají počátek v latině a pokračují do románských jazyků.
  Informace učitele
  Výuka bude organizována do 2 seminárních skupin podle jazyků. V první polovině semestru bude výuka společná pro všechny skupiny pod vedením dr. Mikulové, v druhé polovině semestru se studenti rozdělí do seminárních skupin podle svého oboru. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v podzimním semestru 2020 výuka uskutečňuje mimořádně online.

  IT: Per gli studenti di italianistica questo corso è obbligatorio, e nella la seconda metà del semestre ha un codice a sé. È dunque necessario iscriversi anche a IJ2A031 "Storia della lingua italiana I" nello stesso semestre di IJ2A101 "Úvod do lidové latiny".
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: .
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.