MUI_53 Hmotná kultura a každodenní život III.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 17. 9. 9:00–12:40 M22, Pá 8. 10. 9:00–12:40 M22, Pá 5. 11. 9:00–12:40 M22, Pá 26. 11. 9:00–12:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět postihuje vývoj úrovně každodenního života pozdně středověké společnosti v našich zemích na základě studia hmotné kultury v historických souvislostech. Úvodní přednáška je věnována stručnému chronologickému přehledu významných historických událostí v celosvětovém srovnání. Cíle: základní orientace v zákonitostech vývoje lidské civilizace; schopnost aplikace znalostí hmotné kultury při odborném zpracování muzejních sbírek historické a archeologické povahy
Osnova
 • Kalendárium
 • Šlechta, životní styl, sídla, vývoj fortifikačních systémů, vojenství
 • Kláštery, stavební podoba konventů, formy řeholního života
 • Vzdělání, církevní a městské školy, univerzity
 • Měření času, kalendáře, hodiny, liturgický rok
 • Horní města, těžba a zpracování stříbrných a železných rud, mincování
 • Města, urbanismus, fortifikace, stavební podoba městského domu, stavební materiály a techniky
 • Židé, odlišné projevy ve hmotné kultuře
 • Vybavení měšťanské domácnosti, strava, stolování
 • Vývoj a stavební podoba vesnického domu, usedlost, hospodářské stavby, mlýny, vinařství, sadařství, včelařství, chov ovcí
 • Medicína, hygiena
 • Volný čas, hry, hračky
Literatura
 • Kulturní obraz českých měst : život veřejný mezi r. 1420-1620 (Variant.) : Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl I. : Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl II. info
 • Středověký člověk a jeho svět. Editor J. Le Goff. 1. vyd. Praha 1999
 • Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha 1993
 • Malý, Karel: České právo v minulosti. 1. vyd. Praha 1995
 • Seibt, Ferdinand: Lesk a bída středověku. 1. vyd. Praha 2000
 • Spunar, Pavel a kol.: Kultura středověku. 2. dopl. vyd. Praha 1995
 • Spunar, Pavel: Kultura českého středověku. 1. vyd. Praha 1987
 • FLORI, Jean. Rytíři a rytířství ve středověku. Translated by Dominika Kovářová - Gustav Francl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 253 s. ISBN 9788070218976. info
 • PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 2. vyd. Praha: Libri, 2007. 767 s. ISBN 978-80-7277-338-1. info
 • BELCREDI, Ludvík. Bystřec : o založení, životě a zániku středověké vsi : archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975-2005. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2006. 482 s. ISBN 8072750631. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Petr Daněk. Vydání první. V Praze: Ikar, 2005. 167 stran. ISBN 8024905248. info
 • DRAHOTOVÁ, Olga. Historie sklářské výroby v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 760 s. ISBN 8020012877. info
 • DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 163 s. ISBN 8072772627. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 359 s. ISBN 8020013407. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 194 s. ISBN 8086566153. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 316 s. ISBN 8086566145. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 948 s. ISBN 8072770241. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, 1471-1526. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 561 s. ISBN 8020008950. info
 • Největší dobrodiní lidstva :historie medicíny od starověku po současnost. Edited by Roy Porter - Jaroslav Hořejší. 1. vyd. Praha: PROSTOR, 2001. 807 s., ob. ISBN 80-7260-052-4. info
 • HEYDUK, Josef. Svatí církevního roku. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 237 s. ISBN 807021385X. info
 • WIHODA, Martin, P. KOUŘIL a D. PRIX. Hrady českého Slezska. 1. vyd. Brno-Opava: Archeologický ústav ČSAV Brno, 2000. 645 s. ISBN 80-86032-22-2. info
 • ADAM, Adolf. Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 325 s. ISBN 8070212691. info
 • MACEK, Josef. Česká středověká šlechta. Vyd. 1. Praha: Argo, 1997. 156 s. ISBN 8072030450. info
 • VLČEK, Pavel, Petr SOMMER a Dušan FOLTÝN. Encyklopedie českých klášterů. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 782 s. ISBN 80-85983-17-6. info
 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka a J. ŠMERDA. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Vyd. 1. Brno: Archeologický ústav Akademie České republiky v Brně, 1997. 264 s. ISBN 80-86023-12-5. info
 • NEKUDA, Rostislav a Vladimír NEKUDA. Mstěnice : zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. 132 s. ISBN 28085048663. info
 • FRIEDRICH, Gustav. Rukověť křesťanské chronologie. Vyd. 2. Praha: Paseka, 1997. viii, 338. ISBN 8071851183. info
 • Středověké sklo v zemích Koruny české : katalog výstavy. Edited by Eva Černá. Vyd. 1. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1994. 135 s. info
 • HOFFMANN, František. České město ve středověku.Život a dědictví. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 453 s. : i. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry : historická geneze sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1979. 604 s. URL info
 • NOVÝ, Luboš. Dějiny techniky v Československu : (do konce 18. století). Vyd. 1. Praha: Academia, 1974. 668 s. URL info
 • NEKUDA, Vladimír a Květa REICHERTOVÁ. Středověká keramika v Čechách a na Moravě. 1. vydání. V Brně: Moravské museum, 1968. 462 stran. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, písemná/ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky a doporučené literatury
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2004, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/MUI_53