PJN101 Úvod do studia jazykovědy

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 D51
Předpoklady
! PJA101 Úvod do studia jazykovědy && ! NOW ( PJA101 Úvod do studia jazykovědy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz patří k základním disciplínám studia filologicky zaměřených oborů. Prakticky všechny jazykovědné kurzy v další části studia vycházejí z poznatků, které student získá v tomto předmětu, jenž je všeobecným úvodem do studia jazyka a komunikace. Kurz zahrnuje základní informace z historie jazykovědy (s důrazem na vývoj v tzv. vědeckém období, tj. od 20. let 19 stol. dodnes), přehled nejdůležitějších jazykovědných teorií, údaje o lingvistických disciplínách a metodách, poznatky o stavbě jazyka a jeho fungování v procesu komunikace, charakteristických znacích indoevropských jazyků (s důrazem na jazyky slovanské) apod. V průběhu výuky je posluchač průběžně seznamovám s lingvistickou terminologií, jejíž znalost je nutnou podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní pojmy z oblasti obecné lingvistiky a sémiotiky;
- identifikovat a charakterizovat základní jazykovědné teorie (s důrazem na tzv. vědecké období);
- charakterizovat jednotlivé roviny jazykového systému, jejich základní jednotky a vztahy mezi nimi;
- charakterizovat jazyky dle genealogické, typologické, sociologické a geografické (areálové) klasifikace (s důrazem na jazyky indoevropské);
- používat základní lingvistickou terminologii.
Osnova
 • 1. Jazykověda jako vědní disciplína
 • 2. Vznik moderní jazykovědy
 • 3. Langue a parole u de Saussura
 • 4. Kompetence a performance u Chomského
 • 5. Teorie jazykového znaku
 • 6. Teorie jazykového významu
 • 7. Teorie komunikace
 • 8. Formální popis jazyka (roviny popisu jazyka)
 • 9. Klasifikace a typologie jazyků
 • 10. Lingvistická terminologie
Literatura
  povinná literatura
 • PALEK, Bohumil. Základy obecné jazykovědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 285 s. ISBN 8004229379. info
 • ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 198 s. ISBN 8004246125. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4. info
 • LOTKO, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. 2., přeprac. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 128 s. ISBN 8024401231. info
  doporučená literatura
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Polański, K. (red.), Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum, 1993
 • Bednarczuk, Leszek. Języki indoeuropejskie, tom I, Warszawa: PWN, 1986.
 • Bednarczuk, Leszek. Języki indoeuropejskie, tom II, Warszawa: PWN, 1988.
 • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie. Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha, 1997. 211 s. info
 • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
Výukové metody
Přednášky (teoretické poznatky ilustrované konkrétními příklady), diskuse v hodinách, četba doporučené literatury.
Metody hodnocení
Během výuky: aktivní účast(omlouvají se max. 4 neúčasti), diskuse v hodině
Ukončení: písemná zkouška - test (cca 38 otázek, max. 50 bodů - min. 30 bodů - se strukturou testu a kritérii jeho hodnocení budou studenti seznámeni na konci semestru)
Informace učitele
Podrobná osnova předmětu:
Úvod do studia obecné, indoevropské a slovanské jazykovědy.
-jazykověda a její místo v systému věd
-jazykovědné disciplíny (pomezní disciplíny)
-historie jazykovědy, zákl. metody jaz. výzkumu, diachronie a synchronie
-tři aspekty jazyka dle de Saussura, Chomského kompetence a performance (generativní gramatika)
-jazyk jako dílo a činnost (W. von Humboldt)
-jazyk mluvený a psaný
-teorie jazykového znaku (semiotická, de Saussurova, Peirceova klasifikace znaků)
-problematika významu (smyslu) a reference (propria a apelativa)
-problematika komunikace (komunikační schéma, jeho složky a účastníci, průběh a podmínky jazyk. komunikace)
-percepce, recepce a interpretace (inference)
-hloubková a povrchová struktura
-jazykové funkce dle Buhlera a Jakobsona
-paradigmatické a syntagmatické vztahy
-roviny popisu jazyka (přednáška přesně nesleduje schéma strukturalistické jazykovědy):
a. fonetika a fonologie
b. morfologie a morfonologie
c. syntax
d. lexikologie
e. sémantika
d. pragmatika
-problematika gramatických kategorií
-společenské a stylové rozvrstvení jazyka
-klasifikace jazyků (důraz je kladen na jaz. idoevropské)
-lingvistická terminologie (průběžně během celého semestru)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN101