PJA101 Úvod do studia jazykovědy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 B2.32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/75, pouze zareg.: 0/75, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/75
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz patří k základním disciplínám studia filologických oborů. Prakticky všechny jazykovědné kurzy v další části studia vycházejí z poznatků, které student získá v tomto předmětu, jenž je všeobecným úvodem do studia jazyka a komunikace. Kurz zahrnuje základní informace z historie jazykovědy, přehled nejdůležitějších jazykovědných teorií a teorií z oblasti filozofie jazyka, údaje o lingvistických disciplínách a metodách, poznatky o stavbě jazyka a jeho fungování v procesu komunikace, charakteristických znacích indoevropských jazyků (s důrazem na jazyky slovanské) apod. V průběhu výuky je posluchač průběžně seznamovám s lingvistickou terminologií, jejíž znalost je nutnou podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky. Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit základní pojmy a teorie z oblasti obecné lingvistiky a používat základní lingvistickou terminologii.
Osnova
 • 1. Jazykověda jako vědní disciplína
 • 2. Historie jazykovědy
 • 3. Langue a parole u de Saussura
 • 4. Kompetence a performance u Chomského
 • 5. Teorie jazykového znaku
 • 6. Teorie jazykového významu
 • 7. Teorie komunikace
 • 8. Formální popis jazyka (roviny popisu jazyka)
 • 9. Klasifikace a typologie jazyků
 • 10. Lingvistická terminologie
Literatura
 • PALEK, Bohumil. Základy obecné jazykovědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 285 s. ISBN 8004229379. info
 • ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 198 s. ISBN 8004246125. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4. info
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Polański, K. (red.), Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum, 1993
 • Bednarczuk, Leszek. Języki indoeuropejskie, tom I, Warszawa: PWN, 1986.
 • Bednarczuk, Leszek. Języki indoeuropejskie, tom II, Warszawa: PWN, 1988.
 • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie. Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha, 1997. 211 s. info
 • LOTKO, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. 2., přeprac. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 128 s. ISBN 8024401231. info
 • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
Výukové metody
Přednášky (teoretické poznatky ilustrované konkrétními příklady), diskuse v hodinách, četba doporučené literatury.
Metody hodnocení
Během výuky: aktivní účast(omlouvají se max. 4 neúčasti), diskuse v hodině
Ukončení: písemná zkouška - test (cca 38 otázek, max. 50 bodů - min. 30 bodů - se strukturou testu a kritérii jeho hodnocení budou studenti seznámeni na konci semestru)
Informace učitele
Podrobná osnova předmětu:
Úvod do studia obecné, indoevropské a slovanské jazykovědy.
-jazykověda a její místo v systému věd
-jazykovědné disciplíny (pomezní disciplíny)
-historie jazykovědy, zákl. metody jaz. výzkumu, diachronie a synchronie
-tři aspekty jazyka dle de Saussura, Chomského kompetence a performance (generativní gramatika)
-jazyk jako dílo a činnost (W. von Humboldt)
-jazyk mluvený a psaný
-teorie jazykového znaku (semiotická, de Saussurova, Peirceova klasifikace znaků)
-problematika významu (smyslu) a reference (propria a apelativa)
-problematika komunikace (komunikační schéma, jeho složky a účastníci, průběh a podmínky jazyk. komunikace)
-percepce, recepce a interpretace (inference)
-hloubková a povrchová struktura
-jazykové funkce dle Buhlera a Jakobsona
-paradigmatické a syntagmatické vztahy
-roviny popisu jazyka (přednáška přesně nesleduje schéma strukturalistické jazykovědy):
a. fonetika a fonologie
b. morfologie a morfonologie
c. syntax
d. lexikologie
e. sémantika
d. pragmatika
-problematika gramatických kategorií
-společenské a stylové rozvrstvení jazyka
-klasifikace jazyků (důraz je kladen na jaz. idoevropské)
-lingvistická terminologie (průběžně během celého semestru)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PJA101